Специјална болница "Сокобања"

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. Гласник РС" бр. 96/2019), Закључка 51 број 112-1088/2020 од 07.02.2020. Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, члана  22. Статута Специјалне болнице "Сокобања" - Сокобања и Одлуке в.д. директора бр. 01-352/1 од 24.02.2020. године расписује се

 

ЈАВНИ ОГЛАС
за пријем у радни однос

 

I

            Оглашава се потреба за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом у Специјалној болници "Сокобања" - Сокобања за обављање послова

 

  1. дипломираног економисте за финансијско рачуноводствене послове.............................................................. 1 извршилац.

 

II

            Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:

           -висока стручна спрема (дипломирани економиста), VII-1 степен стручне спреме

            -радно искуство на пословима дипломираног економисте од најмање 2 године.

           

III

            Заинтересовани кандидати  уз пријаву подносе следећу документацију:

            -оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету

            -потврду послодавца о радном искуству (оригинал)                   

            -фотокопију личне карте

            -кратку биографију.

 

IV

            Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у листу "Послови".

            Пријаве се подносе на адресу: Специјална болница "Сокобања", 18230 Сокобања, ул. Војводе Мишића бр. 48 или непосредно у Болници.

            Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

V

            Одлуку објавити на web сајту Министарства здравља РС и доставити Националној служби за запошљавање-Филијала Зајечар, испостава Сокобања, Одсеку правних послова и архиви Болнице.

 

 

                                                                                              В.Д. ДИРЕКТОРА,

                                                                                            др Весна Милановић