Дом здравља „Врачар“

На основу члана 7 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аут. покрајна и јединица локалне самоуправе  (Сл. Гласник РС број 36/2010, 42/2010, 1 од 06.01.2015.) а у складу са Закључком 51 број:1659/2020 од  21. 02. 2020. године, Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава,  директор доноси одлуку да се распише,

 

О Г Л А С

 

За пријем у радни однос на неодређено време, са обавезним

пробним радом у трајању од 6 месеци

 

 

I ПOРТИР – РАДНИК НА ТЕЛЕФОНСКОЈ ЦЕНТРАЛИ  у Служби заједничких

       послова – 1 извршилац са пуним радним временом.

 

II – Услови:  – средње образовање, IV степен стручне спреме

 

III – Опис:      

– врши пријем странака и даје потребна обавештења;

– води евиденцију о уласку и изласку странака;

            – води евиденцију о уласку и изласку запослених;

– контролише и надзире рад алармног система;

            – прима пошту и остале писмене отправке;

– прима телефонске позиве и усмерава везу по позивима;

- стара се о телефонској централи, чува кључеве од пословних просторија.

 

IV – Кандидати уз пријаву подносе:

  • Кратку биографију
  • Оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој школи
  • Уверење о држављанству

 

Приликом заснивања радног односа на неодређено време, изабрани кандидат је дужан да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за радно место на које се прима.

 

По завршеном конкурсу предата документа неће бити враћана кандидатима.

 

 

V – Рок за подношење пријава: 8 дана од дана објављивања на сајту Министарства здравља РС.

 

 

VI – Пријаве доставити на адресу:                                    Дом здравља „Врачар“

                                                                                   Ул. Велимира Бате Живојиновића бр. 16

                                                                                                       11 000 Београд

                                                                                (ЗА КОНКУРС ПОРТИР – РАДНИК НА 

                                                                                       ТЕЛЕФОНСКОЈ ЦЕНТРАЛИ)