Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“

Na osnovu člana 5. Posebnog Kolektivnog ugovora za zdravstvene Ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna Pokrajina i jedinica lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 106/2018) kao i člana 5.-9. Kolektivnog ugovora kod Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci i na osnovu date saglasnosti Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje broj 112-01-34/2020-02 od dana 26.02.2020. godine   raspisuje se  sledeći:

 

 

JAVNI OGLAS

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

 

 1. a) Na neodređeno vreme za 1 izvršioca na radnom mestu:

 

POSLOVNI SEKRETAR

 

USLOVI:

-      VII -1 stepen stručne spreme ili stečeno visoko obrazovanje na master akademskim studijama drugog stepena,

-      završen ekonomski fakultet,

-      znanje engleskog jezika.

ili

-      na osnovnim studijama u obimu od 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;

-      na studijama u trajanju do tri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

 

II OPIS POSLOVA:

 

 • prati izveštaje i analize za potrebe rukovodioca;
 • prikuplјa, uređuje, priprema i kontroliše podatke neophodne za izradu nalaza, izveštaja i projekata;
 • pravovremeno prosleđuje potrebne informacije rukovodiocu, saradnicima ili klijentima;
 • vodi korespodenciju po nalogu rukovodioca;
 • izrađuje službene beleške iz delokruga rada;
 • vrši evidenciju sastanaka, rokova i obaveza rukovodioca;
 • odgovara na direktne ili telefonske upite i e – mail pošte i vodi evidenciju o tome;
 • priprema analitičke informacije i piše poslovne dopise prema dobijenim uputstvima za potrebe rukovodioca.
 • vodi računa da rukovodioci, zaposleni, klijenti i poslovni partneri ustanove pravovremeno dobiju potrebne informacije, važne za održavanje dobrih internih odnosa,
 • prema uputstvima direktora piše poslovne dopise i pisma, popunjava različite formulare, obrasce i sl,
 • vodi delovodni protokol i registar ulazno – izlazne dokumentacije opšteg delovodnika i delovodnika direktora,
 • obavlјa i druge poslove iz delokruga svog rada po nalogu rukovodioca pravnih, kadrovskih i administrativnih poslova
 • obavlјa i druge poslove po nalogu direktora Bolnice.

 

IV ODGOVORNOST:

-     za svoj rad odgovaran je direktoru Bolnice i rukovodioca pravnih, kadrovskih i administrativnih poslova.

 

 

Uz prijavu, u kojoj je potrebno navesti za koje poslove se prijavljuju, kandidati  podnose kratku biografiju i dokaze o ispunjenosti uslova oglasa. Dokazi o ispunjenosti uslova oglasa podnose se u originalu ili OVERENOJ FOTOKOPIJI.

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje Filijala Zrenjanin.

 

Kontakt telefon pravne službe za dodatne informacije : 0233150402

Prijavu sa dokumentacijom dostaviti na adresu: Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ 23270 Melenci, ul. Banja Rusanda b.b. -  Odeljenju za opšte pravne i kadrovske  poslove.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

 

v.d. direktora:

mr sc. med. dr ZoricaĆulibrk