Општа болница Бор

На основу члана 7, 8 i 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, АП  и ЈЛС („Сл.гласник РС“бр. 96/2019),  у складу са Кадровским планом Опште болнице Бор за 2018.годину број 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018.године и Изменом Кадровског плана 112-01-200/2018-02 од 08.10.2018.године, Сагласности Министарства здравља РС број 112-01-1582/2019-02 од 14.02.2020.године и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општој болници Бор,  в.д.директор Опште болнице Бор  расписује  

Ј  А  В  Н  И    О   Г   Л   А   С

за пријем у радни однос на неодређено време

 

    I     1 доктор медицине специјалиста радиологије,  са пуним радним временом, за рад у Служби радиолошке и ултразвучне дијагностике са CT-ом Опште болнице Бор

- Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:  

    Завршен Медицински факултет, положен стручни испит, положен специјалистички испит из радиологије, VII/2 степен стручне спреме,   Решењео упису у Комору и важећа Лиценца за рад

 Опис послова: Обавља дијагностичке процедуре: ултразвучне прегледе, скопије, читање и тумачење снимака и давање специјалистичких налаза и мишљења на захтев доктора из других специјалности, обавља конзилијарне и консултативне прегледе; Обавља и друге послове у процесу рада из домена своје струке по налогу начелника.

 II     1  доктор медицине,  са пуним радним временом, за рад у Служби за пријем и збрињавање ургентних стања Опште болнице Бор

- Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:  

    Завршен Медицински факултет, положен стручни испит, VII/1 степен стручне спреме,   Решење о упису у Комору и важећа Лиценца за рад

 Опис послова:  Обавља све послове у оквиру своје стручне спреме; указује медицинску помоћ у случајевима када су виталне функције оболелог или повреденог угрожене у циљу заустављања виталне инсуфицијенције и упућује на даље лечење, уколико је то потребно; даје стручно мишљење на службени захтев код одређених случајева болести и повреда. Консултује се и сарађује са специјалистима, дежурним лекарима болничких служби. Обавља и друге послове у процесу рада из домена своје струке по налогу начелника.

 

     Критеријуми за избор кандидата: -  просечна оцена студирања,   дужина чекања на посао,  радно искуство у струци  по положеном стручном испиту,  оцена Комисије за избор кандидата .

     Уз пријаву заинтересовани кандидати подносе доказе о испуњености општих и посебних услова – неоверене копије докумената (неће се враћати кандидатима), уз краћу биографију (CV).

       Кандидати који се јаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација које могу бити важне за одлуку о избору кандидата.
       Кандидат који буде изабран, пре закључњења Уговора о раду дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.


      Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања код Националне службе за запошљавање  и нa сајту Министарства здравља РС. 

     

       Пријаве са потребном документацијом доставити на адресу:

Општа болница Бор, Др Мишовића бр.1., 19210 Бор, са назнаком за “Оглас”      

 

Општа болница Бор

в.д.  д и р е к т о р

спец.др мед. Горан Јоксимовић

 

 

      На основу члана 7, 8 i 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, АП  и ЈЛС („Сл.гласник РС“бр. 96/2019),  у складу са Кадровским планом Опште болнице Бор за 2018.годину број 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018.године и Изменом Кадровског плана 112-01-200/2018-02 од 08.10.2018.године, Сагласности Министарства здравља РС број 112-01-1582/2019-02 од 14.02.2020.године и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општој болници Бор,  в.д.директор Опште болнице Бор  расписује 

 

 

Ј  А  В  Н  И    О   Г   Л   А   С

за пријем у радни однос на неодређено време

 

    I     2 медицинске сестре техничара,  са пуним радним временом, за рад у Одељењу централне интензивне неге нивоа 2 Опште болнице Бор

- Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:  

     -  Завршена Медицинска школа, IV степен стручне спреме општег смера, положен стручни испит, Решење о упису у Комору и Лиценца за рад.  Радно искуство по положеном стручном испиту.

Опис послова: -   Обавља све послове у оквиру своје струке; обавља општу негу болесника; намештање болесничке постеље (ујутру и увече); пресвлачење постељог и личног рубља болесника више пута; умивање и негу усне шупљине болесника у болесничкој постељи, нега косе и прање по потреби; купање или пребрисавање болесника ради спречавања настанка декубитуса, промене положаја  болесника у кревету два или више пута; давање болеснику у постељу посуду за мокрење или дефекацију; брине се о исхрани болесника који не могу сами да се послуже;  спровођење вештачког храњења болесника преко сонде, гастрома и одржавање прибора за вештачко храњење; давање опште и локалне прописане терапије болеснику у постељи; примењивање једноставних мера кардиопулмоналне реанимације болесника до доласка екипе за реанимацију (оживљавање болесника спровођењем метода "уста на уста", "уста на нос", масажа срца); у случају смрти болесника спровођење прописаних поступака код обраде умрлог и слање посмртних остатака са одељења;  одговорна је за правилност поступака од момента смрти болесника до отпремања егзитираних пацијената са одељења.  Обавља и друге послове у процесу рада из домена своје струке по налогу начелника.

 

       Критеријуми за избор кандидата: -  просечна оцена школовања/завршног испита,   дужина чекања на посао,   радно искуство у струци  по положеном стручном испиту,  оцена Комисије са разговора.

       Уз пријаву заинтересовани кандидати подносе доказе о испуњености општих и посебних услова – неоверене копије докумената (неће се враћати кандидатима), уз краћу биографију (CV).

 

     Кандидати који се јаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација које могу бити важне за одлуку о избору кандидата.


      Кандидат који буде изабран, пре закључњења Уговора о раду дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.


      Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања код Националне службе за запошљавање  и нa сајту Министарства здравља РС. 

     

       Пријаве са потребном документацијом доставити на адресу:

Општа болница Бор, Др Мишовића бр.1., 19210 Бор, са назнаком за “Оглас”         

 

 

Општа болница Бор

в.д.  д и р е к т о р

спец.др мед. Горан Јоксимовић

 

 

      На основу члана 7, 8 i 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, АП  и ЈЛС („Сл.гласник РС“бр. 96/2019),  у складу са Кадровским планом Опште болнице Бор за 2018.годину број 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018.године и Изменом Кадровског плана 112-01-200/2018-02 од 08.10.2018.године, Сагласности Министарства здравља РС број 112-01-1582/2019-02 од 14.02.2020.године и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општој болници Бор,  в.д.директор Опште болнице Бор  расписује 

 

 

Ј  А  В  Н  И    О   Г   Л   А   С

за пријем у радни однос на неодређено време

 

 

I   1 лабораторијски техничар,  са пуним радним временом, за рад у Одсеку патологије, патохистологије и цитологије Опште болнице Бор

- Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:  

     -  Завршена Медицинска школа, IV степен стручне спреме, положен стручни испит, Решење о упису у Комору и Лиценца за рад.  

Опис послова:   -   Обавља све послове за које је оспособљена; обрађује биолошки материјал, ткива, разне органе добијене биопсијом, операцијом као и ткива добијених за анализу; фиксација биоптичког или секционог ткива;асистира патологу у пријему материјала, припреми ткива за дехидрацију и хистокинетику;врши декларацију коштаног ткива, врши фиксацију материјала, уклапање ткива у калупе,врши резање парафинских калупа на микротому и  хватање  исецака на специјалним плочицама; бојење препарата стандардним и специфицним методама; покривање препарата покровним стаклима и разврставање у архиву парафинске калупе патолошке и цитолошке препарате;директно смрзавање ткива и резање у криостату и бојење специјалним методама;обрада аспорационог материјала, фиксирање и одговарајуће бојење размаза. Обавља и друге послове у процесу рада из домена своје струке.

 

       Критеријуми за избор кандидата: -  просечна оцена школовања/завршног испита,   дужина чекања на посао,   радно искуство у струци  по положеном стручном испиту,  оцена Комисије са разговора.

 

       Уз пријаву заинтересовани кандидати подносе доказе о испуњености општих и посебних услова – неоверене копије докумената (неће се враћати кандидатима), уз краћу биографију (CV).

 

      Кандидати који се јаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација које могу бити важне за одлуку о избору кандидата.


      Кандидат који буде изабран, пре закључњења Уговора о раду дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.


      Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања код Националне службе за запошљавање  и нa сајту Министарства здравља РС. 

     

       Пријаве са потребном документацијом доставити на адресу:

Општа болница Бор, Др Мишовића бр.1., 19210 Бор, са назнаком за “Оглас”         

 

 

Општа болница Бор

в.д.  д и р е к т о р

спец.др мед. Горан Јоксимовић