Дом здравља Лучани

На основу  члана 22. Статута Дома здравља  Лучани, члана 7. и 8.  Посебног колективног уговора  за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, бр. 96/2019)  а у складу са Кадровским планом  за 2018.годину број 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018 године, измене Кадровског плана  од 15.01.2019.године и указане потребе, директор Дома здравља Лучани расписује

 

О Г Л А С

 за пријем у радни однос  на одређено време због повећаног обима посла (најдуже до 24 месеца), са пуним радним временом

 

 

 1. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ - 3 (три) извршиоца, за потребе Службе  за здравствену заштиту  одраслих становника, кућну негу и лачење, медицину рада и хитну медицинску помоћ са санитетским превозом.

 

 1. ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР-1 (један) извршилац, за потребе Службе за економске, финансијске и правне послове.

 

Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Дома здравља Лучани..

Услови за заснивање радног односа за радно место под бројем 1:

      а)     Стручна спрема/образовање -   Високо образовање:

 • на интегрисаним академским студијама из области  медицине, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године

 

 • на основним студијама из области  медицине у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године

 

       б)      Додатна знања / испити / радно искуство:

             - стручни испит;

             - лиценца;

           - најмање   шест месеци радног искуства у звању  доктора медицине

 

Заинтересовани кандидати  као доказ о испуњености наведених услова подносе следећа документа:

 • пријаву са кратком биографијом, адреса, контакт телефон
 • оверену фотокопијау дипломе о стеченом образовању
 • оверену фотокопију Уверења о положеном стручном испиту
 • оверена фотокопија лиценце или решења о упису у Лекарску комору Србије
 • извод  из матичне књиге рођених
 • извод  из матичне књиге венчаних ( ако је кандидат променио презиме)
 • фотокопију /очитану/ личну карту

 

 

- Услови за заснивање радног односа за радно место под бројем 2:

 

 

          а)     Стручна спрема/образовање :  Средње образовање ,IV степен  економског смера.

          б)      Додатна знања / испити / радно искуство:

                   - знање рада на рачунару

 

Заинтересовани кандидати  као доказ о испуњености наведених услова подносе следећа документа:

 • пријаву са кратком биографијом, адреса, контакт телефон
 • оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању
 • извод из матичне књиге рођених
 • извод из књиге венчаних ( ако је кандидат променио презиме)
 • Фотокопију /очитану/ личну карту
 • Докза о познавању рада на рачунару

 

Пријаве и доказе о испуњености услова кандидати  могу предати  лично  у  Службу за економске, финансијске и правне послове у Гучи,  од 07-15 часова радним данима, или  поштом   на адресу Дом здравља Лучани, ул.Републике бб  32230 Гуча, са назнаком  „ Пријава на оглас за заснивање радног односа“.

 Рок за подношење пријава је  8(осам) дана, од дана објављивања    на огласној табли   Националне службе  запошљавања  Филијала у Чачку

Оглас је достављен и   Министарству  здравља Републике  Србије ради објављивања на њиховом сајту.

Неблаговремене и непотпуне   пријаве неће  се разматрати.

Пријавом на оглас кандидат даје сагласност за обраду података о личности у сврху  избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.Подацима рукује и  податке обрађује Служба за  економске, финансијске и правне послове. Дома здравља Лучани.

Кандидати који испуњавају  услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему, о чему ће одлучити директор.

 Одлуку о  избору  кандидата који ће бити примљени у радни однос доноси   директор  у  року  од 30 дана,  од  дана   истека рока  за пoдношење  пријава   кандидата.

 

За све информације можете се обратити на телефон  032/854-340.

Докази приложени  уз пријаву  биће  враћени  кандидатима који  нису примљени  у радни однос  само на њихов захтев.

Напомена: Лекарско  уверење  којим се доказује  здравствена способност  за рад на  радном месту за које је  расписан  оглас, достављају кандидати који  буду примљени у радни однос.

 

                           

ДИРЕКТОР

Др Даница Стефановић