ДОМ ЗДРАВЉА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

На основу чл. 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.гласник РС“ бр. 106/19), чл. 19. Статута Дома здравља Горњи Милановац,  в.д. директора Дома здравља Горњи Милановац доноси

 

ОГЛАС

За пријем у радни однос на одређено време

 

за следеће радно место:

 

- Возач у Хитној медицинској помоћи- један извршилац, на одређено време (замена привремено одсутног запосленог), до три месеца, пуно радно време

 

Услови у погледу образовања:

- завршена средња школа  IV / V степен стручне спреме

Додатна знања, радно искуство:

-положен возачки испит Б категоријe

-знање рада на рачунару

 

Опис послова за наведено радно место утврђен је актом о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Дому здравља Горњи Милановац.

 

 Уз пријаву на оглас неопходно је доставити следећу документацију:

-кратку биографију;

-оверену фотокопију дипломе о стеченом  образовању

-фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (ако је чипована)

-фотокопију возачке дозволе

 

Пријаве са потребном документацијом подносе се у затвореној коверти, са назнаком „Пријава за оглас за пријем у радни однос“, поштом на адресу- Дом здравља Горњи Милановац, ул. Тихомира Матијевића бр. 1, 32300 Горњи Милановац или лично у канцеларију бр. 314 (други спрат Дома здравља), ул. Тихомира Матијевића бр. 1, Горњи Милановац, сваког радног дана од 7:00 до 15:00 часова.

 

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на огласној табли  НСЗ – пословница у Горњем Милановцу.

Послодавац може позвати кандидате на разговор ради добијања додатних информација и провере оспособљености кандидата за послове које би требало да обавља.

Кандидат који буде примљен у радни однос, у обавези је да достави лекарско уверење издато од стране лекара специјалисте медицине рада.

 

Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве неће се разматрати!

 

Оглас објавити код Националне службе за запошљавање, на сајту Министарства здравља, сајту и огласној табли Дома здравља Горњи Милановац.

 

 

в.д. директора Дома здравља Горњи Милановац

др Александар Чивовић