Дом здравља „Земун“

В.Д.Директора Дома здравља „Земун“, Улица Рада Кончара 46, Земун, Београд, на основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, Статута ДЗ „Земун“ (члан 24.), Кадровског плана Министарства здравља за Дом здравља „Земун“,Сагласности Министарства здравља број  : 112-01-1185/2019-02,  Правилника о систематизацији радних места, доноси Одлуку 03 бр. 653  од  06.03.2020. године, којом расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос на неодређено време

 

на радном месту :

 

  1. доктор медицине,специјалиста психијатрије/неуропсихијатрије

- 1 извршилац, са пуним радним временом

 

УСЛОВИ  за заснивање радног односа :

- завршен Медицински факултет и специјализација из психијатрије/неуропсихијатрије

(VII-2 степен стручне спреме)

-лиценца

-пожељно радно искуство у струци

 

Кандидат је обавезан да уз пријаву на овај оглас достави следећа документа:

     -  Фотокопију дипломе ,уверења о положеном стручном испиту  (оверене копије)                        

     -  Фотокопија уверења о положеном специјалистичком испиту из психијатрије/неуропсихијатрије   (оверена копија)

    -   лиценца (оверена копија)

    -    Доказ о радном искуству (фотокопија Уговора о раду и сл.)

     - Доказ да кандидат није под истрагом и да се против њега не води кривични поступак (уверење издаје суд)

     - Доказ да кандидат није осуђиван (уверење издаје МУП)

Пријаву и потребну документацију доставити лично на писарницу Дома здравља“Земун“,Земун,Рада Кончара бр.46, соба бр.7, трећи спрат  од 07-15 часова, радним данима  или препорученом поштом на адресу: Дом здравља „Земун“, Рада Кончара 46, Земун, Београд, са назнаком: Пријава на Оглас

Оглас објавити код Националне службе за запошљавање, а доставити и Министараству здравља ради објављивања на интернет страници Министрства.

Рок за подношење пријаве је осам дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир.

У случају већег броја пријављених кандидата, може бити обављен разговор са кандидатима из ужег избора, ради добијање додатних информација које могу бити битне за доношење одлуке о пријему.

Дом  здравља“Земун“ задржава право да расписани конкурс из оправданих разлога поништи или да не изабере ни једног од пријављених кандидата.

Евентуални позив на разговор биће упућен посредством достављених контакт података.

Кандидат је,уколико буде позван на разговор дужан да са собом понесе личну карту на увид.

Одлука о избору биће објављена на сајту Дома здравља „Земун“ http://www.dzzemun.org.rs/  од када тече рок за правно поступање по истој.

Кандидати неће бити лично обавештавани, а послата документа неће  бити враћана.

Изабрани кандидат обавезан је да у року од 5 дана, од дана када је обавештен о избору, достави оригинална документа или оверене копије, ради заснивања радног односа.

 

 

в.д.директора Дома здравља“Земун“

др Александра Цветковић,спец.опште медицине