Специјална болница за лечење и рехабилитацију "Меркур"- Врњачка Бања

На основу члана 22. Статута Специјалне болнице за лечење и рехабилитацију "Меркур" - Врњачка Бања број 01-1651/1 од 05.07.2006.године, Закључака Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава број 51 број: 112-11888/2019 од 27.11.2019. и 112-838/2020 од 31.01.2020. године, Инструкција Министарства здравља Републике Србије број 112-01-1518/2019/2 од 14.02.2020. и број 112-01-179/2020-02 од 14.02.2020. године директор Специјалне болнице доноси

 

 

О Д Л У К У

О  ПОТРЕБИ ЗАСНИВАЊА РАДНОГ ОДНОСА

 

 

            Оглашава се потреба за пријем у радни однос НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ у Специјалној болници за лечење и рехабилитацију "Меркур" - Врњачка Бања и то :

 

 1. ЛЕКАРА У СТАЦИОНАРУ................................................ 2 (два) извршиоца“.

            ОПИС ПОСЛОВА:

            - врши прегледе болесника са комплетном лабораторијском обрадом, постављањем дијагнозе, одрађивањем терапије и формирањем историје болести у електронској форми;

            - спроводи лечење и рехабилитацију стационарних болесника применом балнео и медикаметозних процедура и стара се о њиховом спровођењу преко контролних прегледа;

            -   спроводи здравствено васпитање болесника;

            -  одговоран је за свој стручно-медицински рад и радну дисциплину извршилаца са којима ради;

            - обавезан је да у раду примењује мере и поступке прописане QMS-ом и HACCP системом;

            - за свој рад одговоран је шефу стационарне службе, начелнику медицинских служби,  и директору Установе.

 

            1.1  Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом о раду ("Сл. гласник РС" бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 и 95/18), кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:

            -  завршен медицински факултет - VII степен стручне спреме;

            -  положен стручни испит и

            -  важеће одобрење за самостални рад (лиценца).

 

 1. ЛАБОРАТОРИЈСКOГ ТЕХНИЧАРА............................... 1 (један) извршилац“

 

ОПИС ПОСЛОВА:

- обавља послове и радне задатке у биохемијско-лабораторијском одељењу и то: ради све врсте анализа – хематолошке, биохемијске, по методама које су уходане и испробане, води картотеку хемикалија, ситног инвентара, води рачуна о стабилизацији материјала и о правилном узимању материјала за рад;

- оспособавља се за тимски рад у биохемијско – лабораторијском одељењу, тако да овлада потпуно процесима рада на свим пословима и радним задацима како би у случају потребе  могао заменити другог извршиоца на пословима и радним задацима лаборанта;

- ради на свим административним пословима и радним задацима, око пријема болесника у одсутности тог радника који извршава те послове и радне задаке, обавља и све те пословне и радне задатке у потпуности;

- одговара за свој стручно – медицински рад;

- одговара за чување и наменско коришћење свих средстава у биохемијско-лабораторијском одељењу;

- за свој рад одговаран је шефу службе за лабораторијску дијагностику, начелнику медицинских служби и директору Установе.

 

 

2.1  Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом о раду ("Сл. гласник РС" бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 и 95/18), кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:

            -  завршен IV степен стручне спреме – лабораторијски техничар;

            -  положен стручни испит и

-  важеће одобрење за самостални рад (лиценца).

           

 

 1. „ФИЗИТЕРАПЕУТА ...................................................................5 (пет) извршиоца“

 

ОПИС ПОСЛОВА:

- терапеути су дужни да се придржавају начела кодекса етике здравствених радника и да се хумано односе према пацијентима у складу са основим принципима рехабилитације (primum non nocere);

- врше пријем пацијената, заказивање и спровођење физикалних процедура на основу прописаних третмана од стране доктора специјалисте – физијатра;

- обављање физикалних третмана подразумева правилну апликацију свих електропроцедура: галванотерапија, електрофереза, интерферентне струје, краткоталасна дијатермија, ТЕНС, хоризонтална терапија, електростимулација, као и сонотерапија, сви видови термотерапије, механотерапије, хидропроцедура, хидрокинези, хидрогалванске процедуре, узимање функционалног статуса пацијената, поштује контраидикације и елементе дозирања а у складу са општим физијатријским планом (Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије: Национални делокруг рада физитерапеута Србије, Београд, фебруар 2010)

- обавља административне послове у свом домену рада: води потребну медицинску документацију, као и дневне, недељне, месечне и годишње извештаје према захтевима и потребама физикалне јединице;

- одговора за правилно руковођење и чување медицинске и немедицинске опреме коју употребљава у свом раду, дужан је да пре извођења електропроцедура провери исправност апарата и обавести надређеног о евентуалним неисправностима;

-за свој рад  одговоран је главном техничару-физиотерапеуту у физикалној у стационару, шефу службе физикалне медицине, начелнику медицинских служби и директору Установе.

 

3.1  Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом о раду ("Сл. гласник РС" бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 и 95/18), кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:

            -  завршен  VI степен стручне спреме - физиотерапеут;

            -  положен стручни испит и

            -  важеће одобрење за самостални рад (лиценца).

 

 1. МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ/ТЕХНИЧАРИ ........................6 (шест) извршилаца“

 

ОПИС ПОСЛОВА:

- асистира лекару при обављању прегледа, као и при предузимању медицинских интервенција и техника;

- врши пријем болесника, попуњава генералије и друге податке у медицинској документацији и евиденцији, заказује преглед код лекара, после прегледа даје упутства пацијенту шта треба да ради у вези дате терапије;

- рукује разним медицинским апаратима самостално, а код сложених апарата под надзором надлежног лекара и главне медицинске сестре;

- са лекаром учествује у визитама болесника и обавља потребне послове и радне задатке по налогу лекара;

- требује и дели медикаментозну терапију одређену од стране лекара, контролише узимање медикамената, болесницима узима материјал за лабораторијске анализе, исти предаје задуженом извршиоцу у стационару или непосредно лабораторији;

- негује болеснике, обављајући све послове које захтева нега, водећи посебно рачуна о болесницима под интензивном негом;

- превија болеснике, даје им ињекције и обавља друге послове за које је стручно оспособљена;

- за свој рад одговоран је главној сестри одељења у стационару, главној медицинској сестри, начелнику медицинских служби и директору Установе.

 

4.1  Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом о раду ("Сл. гласник РС" бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 и 95/18), кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:

            -  завршен  IV степен стручне спреме – медицински техничар;

            -  положен стручни испит и

            -  важеће одобрење за самостални рад (лиценца).

 

 1. 5. Кандидати прилажу следећа документа:

            - пријаву - молбу;

            - оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању;

            - оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

            - оверену фотокопију одобрење за самостални рад  (лиценца или решење о упису у именик коморе);

            - оверену фотокопију или оригинал извода из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);

            - доказе о радном искуству кандидата (копије уговора о раду, волонтерски уговори, потврде послодаваца или слично);

            - потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном, e-mail адресом.

 

 1. 6. Решењем директора биће формирана Комисија која ће након увида у приспелу документацију пријављених кандидата исте рангирати  на основу обављеног разговора - интервјуа са њима.

 

 1. 7. Неблаговремене, непотпуне и неисправне пријаве неће се разматрати, нити ће се рангирати пријаве кандидата који не буду присуствовали разговору са Комисијом за избор кандидата.

 

 1. 8. Коначну одлуку о избору кандидата који ће бити примљен у радни однос доноси директор на основу извештаја Комисије и то у року од 30 дана од дана објављивања истог у публикацији "Послови" Националне службе за запошљавање.

 

 1. 9. Пријаве се подносе лично или путем препоручене поште на адресу: Специјална болница за лечење и рехабилитацију "Меркур" - Врњачка Бања, ул. Булевар српских ратника бр. 18, 36210 Врњачка Бања - Зграда "Термоминералног купатила" - канцеларија број 2.

            Пријаве се достављају обавезно у затвореној коверти са назнаком ”Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место _______________(уписати назив радног места за које кандидат конкурише)“.  На полеђини коверте обавезно навести: име, презиме, адресу и личне контакте (телефон, e-mail адресу) кандидата.

 

            Рок за подношење пријава је до 10:00 часова дана 23.03.2020. године.

 

            Разговори са свим кандидатима који благовремено поднесу пријаве одржаће се у згради "Термоминералног купатила" у Врњачкој Бањи - канцеларија број 24 (том приликом кандидати ће Комисији дати на увид важећу личну карту или други важећи документ којим доказују идентитет)  и то по следећем распореду:

 • дана 23.03.2020.године и то са почетком у 10:30 часова кандидати који су конкурисали за радно место лекара;
 • дана 23.03.2020.године и то са почетком у 12:30 часова кандидати који су конкурисали за радно место лаборанта техничара;
 • дана 24.03.2020. године и то са почетком у 10:30 кандидати који су конкурисали за радно место физиотерапеута;
 • дана 24.03.2020. године и то са почетком у 12:30 кандидати који су конкурисали за радно место медицинске сестре/техничара.

 

У случају већег броја пријављених кандидата Установа задржава право да промени

предвиђене термине за разговоре, о чему ће кандидати бити накнадно обавештени.

 

            О спроведеном разговору са кандидатима биће сачињен записник.

 

 1. Приложена документација уз пријаву не враћа се кандидатима.

 

 1. 11. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

 1. 12. Одабрани кандидат је дужан да пре заснивања радног односа достави лекарско уверење о здравственој способности. Уколико кандидат у остављеном року не достави или не може да достави уверење о здравственој способности исти ће бити одбијен, а директор Установе ће под истим условима одабрати следећег рангираног кандидата који је наведен у извештају Комисије.

 

 1. 13. Овај оглас ће бити објављен на web страници Министарства здравља Републике Србије, у публикацији "Послови" Националне службе за запошљавање и на сајту Специјалне болнице.

 

 1. За све додатне информације контакт особа је Божидар Вучковић, начелник службе за правне и економско - финансијске послове, а телефони за контакт су: 036/515-515-0 (локал 40-15) или 036/515-513-2.

 

 1. 15. О спровођењу ове Одлуке стараће се начелник медицинских служби, начелник службе за правне и економско - финансијске послове и други непосредни руководиоци, свако у оквиру своје надлежности и одговорности.

 

 

ДИРЕКТОР

7др сци. мед. Дејан Станојевић