Клиничко-болнички центар ''Бежанијска Коса''-Београд

На основу члана 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" бр. 96/19), члана 24-27 и члана 192 Закона о раду („Сл. гласник РС 24/05, 61/05, 54/09,  32/13, 75/14, 13/2017 – Одлука УС, 113/2017 и 95/18“), члана 23 Статута КБЦ „Бежанијска коса“-Београд и Правилника о процедури и критеријумима за заснивање радног односа у КБЦ „Бежанијска коса“-Београд број 7524 од 03.09.2015. године, а у складу са Дописом Министарства здравља бр. 112-01-34/2020-02 од 02.03.2020. (Закључак 51 број 112-348/2020 од 24.01.2020. године) Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, расписујем следећи:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

1 магистра фармације за рад на неодређено време у Служби за фармацеутску здравствену делатност (болничка апотека) са пуним радним временом и пробним радом од 6 месеци

 

Услови за заснивање радног односа за дипломираног фармацеута су:

 • фармацеутски факултет
 • положен стручни испит

Критеријуми:

 1. просечна оцена студирања
 2. одбрањен завршни магистарски рад или завршни рад академских специјалистичких студија
 3. одбрањена докторска теза
 4. радно искуство у струци: подразумева радно искуство након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите (радни однос или стручно усавршавање које се доказује Уговорима о раду, Уговорима о стручном оспособљавању, усавршавању и стицању посебних знања и способности у струци)
 5. оцена на разговору (интервју)

 

Са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос, Комисија ће обавити разговор или утврдити други начин оцењивања кандидата (тестирање, провера практичних знања, способности и вештина) на основу којих ће се кандидати рангирати у оквиру утврђеног броја бодова – оцена на разговору.

 

Заинтресовани кандидати подносе:

 • пријаву са кратком биографијом, адресом, контакт телефоном и е- mail адресом
 • фотокопију дипломе о завршеном Фармацеутском факултету
 • фотокопију уверења о положеном стручном испиту
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме)
 • фотокопију лиценце или решења о упису у Фармацеутску комору Србије
 • фотокопију доказа: о завршеном докторату, магистеријуму, академским специјалистичким студијама
 • фотокопију радне књижице (уколико је кандидат поседује)
 • доказ о радном искуству у струци: подразумева радно искуство након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите (радни однос или стручно усавршавање које се доказује Уговорима о раду, Уговорима о стручном оспособљавању, усавршавању и стицању посебних знања и способности у струци, као и решењима о престанку радног односа ради сравњења са радним стажом уписаним у радну књижицу уколико је кандидат поседује)

 

 

Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на неодређено време пре склапања Уговора о раду мора доставити:

 

 • доказ о испуњености здравствених услова одређених категорија запослених лица и клициноша (санитарни преглед); оверене фотокопије: дипломе, уверења о положеном стручном испиту и лиценце или решења о упису у именик у Фармацеутску Комору Србије; доказ о одбрањеном завршном магистарском раду, завршном радом академских специјалистичких студија и одбрањеној докторској тези; фотокопије: одјаве на претходно осигурање – МА обрасца; фотокопију личне карте у 3 примерка уколико је без чипа или на старом обрасцу (уколико је са чипом понети је са собом) и радну књижицу (уколико је кандидат поседује).

 

 

Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном као и документа којим се доказује испуњеност услова конкурса, донети лично у архиву КБ Центра до 15 часова радним данима (трећи спрат, Управа) или слати поштом на адресу Клиничко-болнички центар "Бежанијска коса"-Београд, Ул. Бежанијска коса б.б. 11080 Земун, односно у року од 10 дана од дана објављивања конкурса са назнаком "Пријава на конкурс за пријем у радни однос на неодређено време за радно место магистра фармацеута у Служби за фармацеутску здравствену делатност (болничка апотека)“.

 

Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном или неодговарајућом документацијом, неће бити разматране.

 

По завршеном конкурсу предата документа се неће враћати кандидатима.

 

За све информације се можете обратити на телефон 011/20-95-605. 

 

Д-но:

 • ВД директору
 • кадровској служби
 • огласна табла
 • архиви

 

 

ВД ДИРЕКТОРА КБ ЦЕНТРА

Доц. др Марија Здравковић