Дом здравља Крагујевац

На основу  члана 23 Статута Дома здравља Крагујевац и чл 7-9 Посебног Колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (“ Сл гласник РС “бр.96/2019 ) и чл.7-9 Правилника о раду за Дом здравља Крагујевац бр: 01-5225 од 19.јуна 2019. године а у вези са Кадровским планом за Дом здравља Крагујевац број:112-01-31/2020-02 од 22.01.2020. године Закључком Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника  јавних средстава  51 Број:112-13106/2019 од 26. децембра 2019. године и Одлуке директора  бр;01 – 1513 од 27.02.2020. године  Дом здравља Крагујевац расписује

 

ОГЛАС ЗA ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

ТЕХНИЧАР ИНВЕСТИЦИОНОГ И ТЕХНИЧКОГ ОДРЖАВАЊА И ОДРЖАВАЊЕ УРЕЂАЈА И ОПРЕМЕ  у Одсеку за одржавање објеката и опреме у Служби за техничке послове на  неодређено време, са пуним радним временом– 1 извршилац

Опис послова: Утврђен Правилником  о организацији   и  систематизацији  послова  Дома здравља Крагујевац

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом кандидати треба да испуњавају следеће посебне услове

Средње образовање техничке струке IV степен стручне спреме

Заинтересовани кандидати подносе документа у оригиналу или оверене копије не старије од 6 месеци и то :

 

           

  • Пријаву на оглас, биографију са адресом и бројем телефона
  • Диплому o стеченом образовању одговарајућег профила
  • Извод из матичне књиге рођених
  • Извод из матичне књиге венчаних ( ако је дошло до промене презимена кандидата)
  • Уверење о држављанству РС
  • фотoкопију личне карте или ишчитану личну карту
  • приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос
  • доказ да се против кандидата не води кривични поступак, да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење надлежног суда); 
  • уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за рад у здравственој  установи (уверење надлежне полицијске управе или полицијске станице);

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

Кандидати који испуњавају услове огласа биће позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему

 

Рок за подношење  пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у листу “ Послови“  Националне службе за запошљавање. Оглас објавити на интернет презентацији Министарства здравља  Републике Србије и интернет презентацији Дома здравља Крагујевац.

 

Непотпуне и неблаговремене  пријаве се неће  разматрати.

По завршетку огласа предата документа се неће враћати  кандидатима.

Koнтакт телефон 034/323-087

 

Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу:

Дом здравља Крагујевац

Краља Милутина 1

34000 Крагујевац

 

ДИРЕКТОР ДОМА ЗДРАВЉА КРАГУЈЕВАЦ

Др Василије Антић спец. интерне медицине