Дом здравља „Нови Сад“

РАСПИСУЈЕ СЕ ЈАВНИ  ОГЛАС  ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ СА ПУНИМ РАДНИМ

ВРЕМЕНОМ НА ПОСЛОВЕ;

 

АДМИНИСТРАТОР БАЗЕ ПОДАТАКА   1 (један) извршилац 

 

Опис послова: имплементира и одржава базе података, креира извештаје, интерфејсе и програмске апликације у изабраном клијент - сервер систему за управљање базама података; врши припрему, обраду и унос информација, података и докумената у информационом систему; стара се о исправном уношењу података у базе информацоног система установе; врши претраживање базе података информационог система; спроводи оптимизацију и унапређење перформанси продукционог система и решавање текућих проблема у раду са базама података; повезује и врши миграцију података ка другим системима за управљање базама података; доставља извештаје надлежним органима и организацијама; прикупља, уређује, припрема и контролише податке неопходне за спровођење јавних набавки и набавки на које се закон не примењује и спроводи јавну набавку; спроводи анализе, проучава тржиште и предлаже мере за унапређење послова јавних набавки и набавки на које се закон не примењује; контролише акте донете у поступцима јавних набавки; учествује у поступцима јавних набавки као члан комисије; припрема извештаје и води евиденције из области свог рада; припрема прописану документацију у поступку јавне набавке, учествује у свим фазама поступка јавне набавке, води прописану евиденцију јавних набавки, припрема годишњи и периодични извештај о спроведеним јавним набавкама, контролу реализације уговора о јавним набавкама;  учествује у припреми плана јавних набавки, сарађује са члановима комисије за стручну оцену понуда, сарађује са начелницима служби и другим лицима која раде на пословима јавних набавки.

 

Услови:

  1. Високо образовање: на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, или на студијама у трајању до три године.

 

Кандидати су обавезни да доставе писану пријаву на оглас са краћом биографијом. Уз пријаву поднети фотокопију дипломе о завршеној школи.

Избор између пријављених кандидата врши се на основу приложене документације из које се цени испуњеност услова.

Кандидати могу бити позвани ради пружања додатних података који могу бити потребни за одлуку о пријему (радно искуство у струци, итд)

О избору кандидата одлучује директор.

Рок за пријаву на јавни оглас је 8 дана, од дана објављивања.

Пријаве са потребном документацијом достављају се у затвореним ковертама на адресу: Дом здравља „Нови Сад“ Нови Сад, 21000 Нови Сад, Булевар цара Лазара бр.75, са назнаком „за јавни оглас радно место АДМИНИСТРАТОР БАЗЕ ПОДАТАКА на неодређено радно време“.

Ако последњи дан рока пада у нерадни дан (субота и недеља) или на дан државног празника, рок за подношење пријаве истиче првог нарeдног радног дана.

Пријаве са непотпуним подацима и непотпуном документацијом ће бити одбијене као неисправне.

Пријаве које буду примљене у Дому здравља „Нови Сад“ после истека дана наведеног у овом огласу сматраће се неблаговременим и неотворене ће се вратити пошиљаоцу, са назнаком датума када су примљене у Дому здравља „Нови Сад“.

Одлука о избору кандидата биће донета у року од 30 дана од дана истека рока за пријаву кандидата и у истом року кандидати ће бити обавештени о избору.

 

 

ДИРЕКТОР

Прим. др Веселин Бојат

хирург-ортопед