Дом здравља „Нови Сад“

РАСПИСУЈЕ СЕ ЈАВНИ  ОГЛАС  ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ СА ПУНИМ РАДНИМ

ВРЕМЕНОМ НА ПОСЛОВЕ;

 

 

МАГИСТАР ФАРМАЦИЈЕ - МЕДИЦИНСКИ БИОХЕМИЧАР - 1 (један) извршилац 

                                                                                  

Опис послова: изводи биохемијске и хематолошке анализе, у складу са номенклатуром лабораторијских услуга на примарном нивоу здравствене заштите о чему води прописану медицинску документацију; обавља контролу поступка пријема пацијента и / или биолошког материјала узетог / донетог за рад; учествује у процесу испитивања и одговорни су за тачност испитивања и све резултате лабораторијских испитивања; валидује лабораторијски извештај о испитивању процењујући међусобну усклађеност добијених података, извештај верификују својим потписом; обавља контролу над реагенсима и одговара за подешавање и правилно руковање опремом која се користе у поступку испитивања; врши припрему реагенаса и других раствора потребних за рад; спроводи унутрашњу проверу квалитета рада у лабораторијској дијагностици; врши контролу и баждарење лабораторијских апарата; израђује стандардне криве и стандардне растворе; спроводи активности стручног усавршавања у областима биохемијске делатности; уводи нове аналитичке поступке, врши уско специјализоване анализе, спроводи контролу квалитета рада, даје стручна и друга упутства у вези извршавања послова и врши стручни надзор, учествује у  едукацији приправника. Припрема  растворе и радне реагенсе и стара се о функционисању апарата. Врши контролу рационалног коришћења и одржавања средстава рада.

                                                                                                                                                                                                       

Услови:

1.Високо образовање: на интегрисаним академским студијама или на основним студијама у трајању од најмање четири године

2.Положен стручни испит

3.Лиценца

4.Најмање шест месеци радног искуства у звању магистра фармације медицинског биохемичара

 

Кандидати су обавезни да доставе писану пријаву на оглас са краћом биографијом. Уз пријаву поднети фотокопију дипломе о завршеном факултету, уверење о положеном стручном испиту, фотокопију дозволе за рад-лиценце издате од надлежне коморе или решења о упису у комору (ако кандидат није у радном односу), доказ о радном искуству.

Избор између пријављених кандидата врши се на основу приложене документације из које се цени испуњеност услова.

Кандидати могу бити позвани ради пружања додатних података који могу бити потребни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, просечна оцена током школовања, дужина трајања школовања, познавање рада у електронском здравственом картону, додатно образовање или оспособљеност, итд.)

О избору кандидата одлучује директор.

Рок за пријаву на јавни оглас је 8 дана, од дана објављивања.

Пријаве са потребном документацијом достављају се у затвореним ковертама на адресу: Дом здравља „Нови Сад“ Нови Сад, 21000 Нови Сад, Булевар цара Лазара бр.75, са назнаком „за јавни оглас радно место МАГИСТАР ФАРМАЦИЈЕ - МЕДИЦИНСКИ БИОХЕМИЧАР на неодређено радно време“.

Ако последњи дан рока пада у нерадни дан (субота и недеља) или на дан државног празника, рок за подношење пријаве истиче првог нарeдног радног дана.

Пријаве са непотпуним подацима и непотпуном документацијом ће бити одбијене као неисправне.

Пријаве које буду примљене у Дому здравља „Нови Сад“ после истека дана наведеног у овом огласу сматраће се неблаговременим и неотворене ће се вратити пошиљаоцу, са назнаком датума када су примљене у Дому здравља „Нови Сад“.

Одлука о избору кандидата биће донета у року од 30 дана од дана истека рока за пријаву кандидата и у истом року кандидати ће бити обавештени о избору.

 

 

ДИРЕКТОР

Прим. др Веселин Бојат

хирург-ортопед