Дом здравља „Нови Сад“

РАСПИСУЈЕ СЕ ЈАВНИ  ОГЛАС  ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ СА ПУНИМ РАДНИМ

ВРЕМЕНОМ НА ПОСЛОВЕ;

 

 

ПСИХОЛОГ – 1 (један) извршилац

 

Опис послова: обавља психодијагностику амбулантних болесника; обавља психолошки интервју и неуропсихолошку процену; обавља психолошко саветовање; примењује тестове интелигениције, тестове за процену когнитивних функција личности, тестове личности као и технике за специфичне и сложене психопатолошке поремећаје; учествује у тимском раду, учествује у едукацији и стручном усавршавању.

 

Услови:

  1. Високо образовање: - на студијама другог степена (мастер академске студије) или на основним студијама у трајању од најмање четири године
  2. 2. Положен стручни испит

 

Кандидати су обавезни да доставе писану пријаву на оглас са краћом биографијом. Уз пријаву поднети фотокопију дипломе о завршеној школи, уверење о положеном стручном испиту.

Избор између пријављених кандидата врши се на основу приложене документације из које се цени испуњеност услова.

Кандидати могу бити позвани ради пружања додатних података који могу бити потребни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, просечна оцена током школовања, дужина трајања школовања, познавање рада у електронском здравственом картону, додатно образовање или оспособљеност, итд.)

О избору кандидата одлучује директор.

Рок за пријаву на јавни оглас је 8 дана, од дана објављивања.

Пријаве са потребном документацијом достављају се у затвореним ковертама на адресу: Дом здравља „Нови Сад“ Нови Сад, 21000 Нови Сад, Булевар цара Лазара бр.75, са назнаком „за јавни оглас радно место „ПСИХОЛОГ“ на неодређено радно време“.

Ако последњи дан рока пада у нерадни дан (субота и недеља) или на дан државног празника, рок за подношење пријаве истиче првог нарeдног радног дана.

Пријаве са непотпуним подацима и непотпуном документацијом ће бити одбијене као неисправне.

Пријаве које буду примљене у Дому здравља „Нови Сад“ после истека дана наведеног у овом огласу сматраће се неблаговременим и неотворене ће се вратити пошиљаоцу, са назнаком датума када су примљене у Дому здравља „Нови Сад“.

Одлука о избору кандидата биће донета у року од 30 дана од дана истека рока за пријаву кандидата и у истом року кандидати ће бити обавештени о избору.

 

 

ДИРЕКТОР

Прим. др Веселин Бојат

хирург-ортопед