Дом здравља „Нови Сад“

РАСПИСУЈЕ СЕ ЈАВНИ  ОГЛАС  ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ СА ПУНИМ РАДНИМ

ВРЕМЕНОМ НА ПОСЛОВЕ;

 

СЛУЖБЕНИК ЗА ПОСЛОВЕ ЗАШТИТЕ, БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ 1 (један) извршилац 

                                                                                                                                         

Опис послова: организује и спроводи обуку запослених из области безбедности и здравља на раду; спроводи поступак процене ризика; припрема потребну документацију за израду аката о процени ризика; пружа стручну подршку за опремање и уређивање радног места; организује превентивна и периодична испитивања услова радне околине; организује превентивне и периодичне прегледе и испитивања опреме за рад; предлаже мере за побољшање услова рада; свакодневно прати и контролише примену мера за безбедност и здравље запослених; прати стање у вези са повредама на раду и професионалним обољењима, учествује у утврђивању узрока и припрема извештаје са предлозима мера за њихово отклањање; припрема извештаје из области заштите, безбедности и здравља на раду; координира сарадњу са службом медицине рада; свакодневно прати и контролише примену мера за безбедност и здравље запослених, припрема и спроводи оспособљавање запослених за безбедан рад, припрема упутства за безбедан рад и контролише њихову примену, води евиденције из области безбедности и здравља на раду, евиденције о прегледу инсталација, опреме за рад и услова радне средине, спроводи поступак процене ризика и управљање ризиком, предлаже мере за побољшање услова рада, нарочито на радним местима са повећаним ризиком, учествује у набавци личне заштитне опреме, врши задужење запослених личном заштитном опремом и контролише коришћење опреме, организује и стара се о спроводјењу лекарских прегледа запослених. Попуњава обрасце изјаве о повреди на раду и доставља надлежним органима у прописаном року, издаје упуте за претходне лекарске прегледе запослених и периодичне лекарске прегледе запослених који раде на радном месту са повећаним ризиком и води евиденције о лекарским прегледима. Врши обилазак  свих објеката и врши контролу стања безбедности и здравља на раду и подноси месечни извештај  шефу одсека.

 

Услови:

  1. Високо образовање: на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, или на студијама у трајању до три године.
  2. Знање рада на рачунару
  3. Положен одговарајући стручни испит из области рада (безбедности и здравља на раду), у складу са законом.

 

Кандидати су обавезни да доставе писану пријаву на оглас са краћом биографијом. Уз пријаву поднети фотокопију дипломе о завршеној школи., стручни испит из области рада (безбедности и здравља на раду).   

Избор између пријављених кандидата врши се на основу приложене документације из које се цени испуњеност услова.

Кандидати могу бити позвани ради пружања додатних података који могу бити потребни за одлуку о пријему (радно искуство у струци, итд)

О избору кандидата одлучује директор.

Рок за пријаву на јавни оглас је 8 дана, од дана објављивања.

Пријаве са потребном документацијом достављају се у затвореним ковертама на адресу: Дом здравља „Нови Сад“ Нови Сад, 21000 Нови Сад, Булевар цара Лазара бр.75, са назнаком „за јавни оглас радно место СЛУЖБЕНИК ЗА ПОСЛОВЕ ЗАШТИТЕ, БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ на неодређено радно време“.

Ако последњи дан рока пада у нерадни дан (субота и недеља) или на дан државног празника, рок за подношење пријаве истиче првог нарeдног радног дана.

Пријаве са непотпуним подацима и непотпуном документацијом ће бити одбијене као неисправне.

Пријаве које буду примљене у Дому здравља „Нови Сад“ после истека дана наведеног у овом огласу сматраће се неблаговременим и неотворене ће се вратити пошиљаоцу, са назнаком датума када су примљене у Дому здравља „Нови Сад“.

Одлука о избору кандидата биће донета у року од 30 дана од дана истека рока за пријаву кандидата и у истом року кандидати ће бити обавештени о избору.

 

 

ДИРЕКТОР

Прим. др Веселин Бојат

хирург-ортопед