Специјална болница за плућне болести "Озрен" Сокобања

На основу Закључка   Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање број 112-13106/2019  од 26.12.2019. године и дописа Министарства здравља број: 112-01-1583/2019-02 од 14.01.2020. године и члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Републикa Србија, Аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе

 

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ "ОЗРЕН"СОКОБАЊА

насеље Озрен бб

18230 Сокобања

расписује

ОГЛАС

 

за пријем у  радни  однос на   неодређено време, са пуним радним временом

 

За радно место: Возач санитетског возила у болничким установама

Опис посла: Врши превоз пацијената који није хитан али је оправдан и медицински неопходан.Помаже приликом уношења и изношења непокретних пацијената.

Одржава, прати и води евиденцију о исправности возила и опреме у возилима.

            Врши превоз радника ради обављања службених послова.

            Обавња дистрибуцију службене поште.  Дужан је да води редовну и исправну евиденцију 

            о пређеној   километражи и  количини утрошеног  горива и мазива.Дужи се возилом

            и алатом.Одржава возила и    опрему  у гаражи.  Обавештава шефа техничке службе о

            променама на возилима.

            Води евиденцију регистррација возила и обавештава о потреби  вршења

            регистрације и сервисирања возила.

            Обавезан    је да се у свако доба одазове на позив   дежурног лекара ради превоза

            болесника или раника.у хитним случајевима.

            По потреби чисти снег у кругу болнице.Одржава чистоћу у просторијама аутогараже.

            По потреби обавља    и друге послове по налогу претпостављеног или директора

            болнице.Употребљава моторна возила, средње сложене апарат   и ручна средства за рад.

              За свој рад одговара шефу техничког одсека.

 

-Поред општих услова предвиђених законом кандидати треба да испуњавају и следеће услове:

-Средње стручно образовање III или IV степен стручне спремe, положен возачки испит Б категорије

Као доказ о испуњености ових услова кандидати су дужни да доставе:

  • Пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом
  • Оверену фотокопију дипломе о  завршеној средњој стручној школи III или

IV  степен стручне спреме

-Оверену фотокопију возачке дозволе за Б категорију

 

Пријаве кандидата које не садрже тражену документацију сматраће се непотпуним и неће бити разматране.

  • Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа, у листу "Послови" Националне службе за запошљавање. Пријаве које пристигну по истеку овог рока сматраће се неблаговременим и неће бити разматране. Контакт телефон 018/830-927
  • Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама путем поште на адресу Специјална болница за плућне болести "Озрен" Сокобања насеље Озрен бб 18230 Сокобања, уз напомену "пријава на оглас за возача " или лично у просторијама Болнице.

 

 

ВД.ДИРЕКТОР БОЛНИЦЕ "ОЗРЕН"СОКОБАЊА

Др. Михајло Јовановић