Дом здравља ,,др Милорад Михајловић,, Ражањ

                  На основу члана 7. I 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе  и члана 23. Статута здравствене установе Дом здравља ,,др Милорад Михајловић,, Ражањ, на основу Кадровског плана Министарства здравља за 2020. годину  а у складу са насталим потребама, објављујемо

ЈАВНИ ОГЛАС 

За пријем у радни однос :

1/једне спремачице просторија у којима се пружају здравствене услуге са пуним радним временом на одређено време у трајању од  3. месеца због повећаног обима посла.

   

 Услови:

           -завршена основна школа

           -извод из матичне књиге рођених

                                                                                          

Документа се достављају лично или поштом на адресу:

Дом здравља ,,др Милорад Михајловић,, Ражањ, ул. Др Милорада Михајловића 5, 37215 Ражањ са назнаком ,,Пријава на оглас,

Оглас остаје отворен 8.дана од дана објављивања.         

Одлуку о избору кандидата доноси директор установе у Законом предвиђеном року.

Обавештење  о извршеном избору, кандидати могу добити на телефон 037/841 663

 сваког радног дана од 7-14 часова.

 

 

Д и р е к т о р,

Ненад Станковић, дипл.ецц