Дом здравља “Крупањ”

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. Гласник РС" бр. 96/2019), члана 23. Статута Дома здравља „Крупањ“ са стационаром и одлуке о потреби заснивања радног односа број 274/20 од 09.03.2020. године, директор Дома здравља „Крупањ“ са стационаром, доноси

 

ОГЛАС
о потреби заснивања радног односа

Оглашава се потреба за пријем у радни однос на неодређено време, са пуним радним временом у Дому здравља „Крупањ“ са стационаром за обављање послова и то 

I
1. Виша медицинска сестра-техничар у стационару ........................................... 1 извршилац.

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:

 

 • Високо образовање:

на основним студијама првог степена (струковне академске) по пропису који уређује високо образовање почев од 10.05.2005.године,

на основним студијама у трајању од најмање две година по пропису који је уређивао високо образовање до 10.септемра 2005.године

 • Стручни испит
 • Лиценца
 • Најмање шест месеци радног искуства у звању више, односно струковне сестре

 

Заинтересовани кандидати  уз пријаву подносе следећу документацију:

 • диплому о завршеној Вишој школи (оригинал или оверена фотокопија)
 • уверење о положеном стручном испиту (оригинал или оверена фотокопија)
 • Лиценцу (оригинал или оверену фотокопију)
 • Доказ о радном искуству у звању више, односно струковне сестре
 • кратку биографију 
 • извод из матичне књиге рођених/венчаних (не старију од 6 месеци)   
 • уверење о држављанству (не старије од 6 месеци)   

                            

II

 1. Медицинска сестра-техничар у стационару.......................................................2 извршиоца

 

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:

 • Средње образовање
 • Стручни испит
 • Лиценцу
 • Најмање шест месеци радног искуства у звању медицинске сестре/техничара

Заинтересовани кандидати  уз пријаву подносе следећу документацију:

 • Доказ о завршеној средњој школи (оригинал или оверена фотокопија)
 • Уверење о положеном стручном испиту(оригинал или оверена фотокопија)
 • Лиценцу (оригинал или оверену фотокопију)
 • Доказ о радном искуству у звању медицинске сестре-техничара
 • кратку биографију
 • извод из матичне књиге рођених/венчаних (не старију од 6 месеци)   
 • уверење о држављанству (не старије од 6 месеци)                                      

III

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у штампаном издању Послови националне службе за запошљавање. Пријаве се подносе на адресу: Дом здравља “Крупањ” са стационаром Крупањ, улица Владе Зечевић 61, 15314 Крупањ или непосредно у Дом здравља “Крупањ”.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

IV

Оглас објавити на web сајту Министарства здравља РС и доставити Националној служби за запошљавање-Филијала Лозница, испостава Крупањ,огласној табли Дома здравља, сајту дома здравља, Служби за економске и правне послове и архиви Дома здравља “Крупањ” Крупањ.

 

 

Дом  здравља „Крупањ“ са стационаром

Д и р е к т о р

Др Љубица Исаиловић-Радић