Здравствени центар Ужице

На основу Одлуке   директора Здравственог центра Ужице број 0107 бр 3093                           од   09.03.2020 .год., Здравствени центар расписује

 

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на одређено време на замену радника на дужем одсуству због

боловања

 

                     ОЈ Дом здравља Ужице

 1. Доктор стоматологије .................................................................................. 1 извршилац

                     ОЈ Дом здравља Бајина Башта

 1. Медицинска сестра техничар у амбуланти ................................................ 1 извршилац

                     ОЈ Општа болница Ужице

 1. Лабораторијски техничар у дијагностици ................................................ 1 извршилац
 2. Сервирка ........................................................................................................ 1 извршилац

                   ОЈ Општа болница Пријепоље

 1. Техничар за одржавање одеће-вешерка  .................................................... 1 извршилац 

 

                      Услови за заснивање радног односа

 • За радно место доктор стоматологије-VII степен стручне спреме,завршен стоматолошки факултет,положен стручни испит и важећа лиценца
 • За радно место медицинска сестра техничар у амбуланти -IV степен стручне спреме,завршена медицинска школа,смер медицински техничар,положен стручни испит и важећа лиценца
 • За радно место лабораторијски техничар у дијагностици - IVстепен стручне спреме,завршена медицинска школа,смер лабораторијски техничар,положен стручни испит и важећа лиценца
 • За радна места сервиркеи техничара за одржавање одеће-вешерка- II степен стручне спреме,завршена основна школа,без обзира на радно искуство

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа

Заинтересовани кандидати .подносе следећа документа:

 • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној  одговарајућој школи одн.факултету
 • Оверену фотокопију уверења о положеном стучном испиту
 • Оверену фотокопију важеће лиценце
 • Кратку биографију

 

Пријаве са потребном документацијом подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Поднета документа неће се враћати.

 

 

Здравствени центар Ужице

Д И Р Е К Т О Р

Прим др Милош Божовић