Здравствени центар Ужице


                      На основу Одлуке   директора Здравственог центра Ужице 0107- 3091                 од  09.03.2020.год , Здравствени центар расписује  

 

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на одређено време на 6 месеци због повећаног обима посла

          

ОЈ Дом здравља Ужице

 1. Медицинска сестра техничар у кућном лечењу и нези .................................... 1 извршилац

ОЈ Дом здравља Ариље

 1. Виши радиолошки техничар ................................................................................ 1 извршилац

ОЈ Општа болница Ужице

 1. Возач у санитетском превозу ............................................................................. 1 извршилац

 

         Услови за заснивање радног односа

 • За радно место медицинска сестра техничар у кућном лечењу и нези    - IV степен стручне спреме,завршена средња медицинска  школа , смер медицинска сестра,положен стучни испит, важећа лиценца и возачка дозвола Б категорије
 • За радно место виши радиолошки техничар   - VI степен стручне спреме,завршена виша медицинска  школа , смер радиолошки техничар,положен стучни испит и важећа лиценца
 • За радно место возач у санитетском  превозу  - III степен стручне спреме,завршена средња   школа , одговарајућег смера,без обзира на радно искуство и возачка дозвола Б категорије

 

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља РС

 

Заинтересовани кандидати подносе следећа документа:

 • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној одговарајућој школи
 • Оверена фотокопија стручног испита
 • Оверена фотокопија важеће лиценце
 • Кратку биографију
 •  

                    Пријаве са потребном документацијом и прецизно назначено на које радно место се конкурише, подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 

 

Здравствени центар Ужице

Д И Р Е К Т О Р

Прим др Милош Божовић