Здравствени центар Ужице

           На основу Одлуке   директора Здравственог центра Ужице  0107 бр  3095 од                              09.03.2020.год.,а на основу   Закључка 51 број 112-13106//2019 од 26.12.2019.године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и Кадровског плана Здравственог центра Ужице за 2019.годину број 112-01-607/2019-02 од 03.05.2019.године, Здравствени центар расписује

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на  неодређено време

 

          

          ОЈ Дом здравља Бајина Башта

 1.     Возач у санитетском превозу  ................................................................................ 1 извршилац

          ОЈ Општа болница Ужице

 1. Помоћни кувар / III/  ................................................................................................ 1 извршилац
 2. Сервирка  .................................................................................................................. 1 извршилац
 3. Фрузер /берберин ..................................................................................................... 1 извршилац
 4. Домар /мајстор одржавања  .................................................................................... 2 извршилац
 5.        Домар /мајстор одржавања – молер ...................................................................... 1 извршилац

      

        Услови за заснивање радног односа

 • За радно место домар /мајстор одржавања, домар /мајстор одржавања – молер, возач у санитетском превозу,фризер /берберин,помоћни кувар – III степен стручне спреме ,завршено средње образовање одговарајућег смера,без обзира на радно искуство
 • За радно место сервирка- I или II степен стручне спреме,завршена основна школа,без обзира на радно искуство

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа

 

Заинтересовани кандидати .подносе следећа документа:

 • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној одговарајућој школи
 • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
 • Оверена фотокопија важеће лиценце
 • Кратку биографију

                       

Пријаве са потребном документацијом и прецизно назначено на које радно место се конкурише, подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 

 

Здравствени центар Ужице

Д И Р Е К Т О Р

Прим др Милош Божовић