Универзитетска дечја клиника, Београд

На основу Кадровског плана за Универзитетску дечју клинику за 2019. годину бр.112-01-607/2019-02 од 12.11.2019. године, Упутства Министарства здравља Републике Србије и одредаба чланова 7, 8, 9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр.96/2019), Универзитетска дечја клиника, Београд,  Тиршова 10,  расписује:

 

 

Ј А В Н И  О Г Л А С 

 

За пријем у радни однос на одређено време до 3(три)месеца, повећан обим посла

са пуним радним временом

 

 

Стручни сарадник за јавне набавке , Одсек јавних набавки – 1 (један) извршилац

 

I

РАСПИСУЈЕ СЕ ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до 3(три)месеца, повећан обим посла са пуним радним временом на послове стручни Сарадник за јавне набавке, Одсек јавних набавки – 1(један)извршилац

 

Општи/типичан опис послова:

 

 • прикупља и обрађује податке о потребама за добрима, услугама и радовима у циљу спровођења јавних набавки и набавки на које се закон не примењује;
 • прима понуде и исте доставља комисији за избор најповољнијег понуђача;
 • води дневник јавних набавки и набавки на које се закон не примењује;
 • прикупља податке за израду стручних анализа и извештаја из области јавних набавки и набаки на које се закон не примењује;
 • прикупља податке и припрема делове годишњих планова јавних набавки и набавки на које се закон не односи;
 • припрема документацију у поступцима јавних набавки;
 • припрема и обрађује све податке за набавку потрошног канцеларијског материјала и ситног инвентара;
 • учествује у поступцима јавних набавки као члан комисије;
 • контролише формалну исправност документације у поступцима јавних набавки;
 • води евиденције о закљученим уговорима у поступку јавних набавки и набавки на које се закон не примењује и прати реализацију јавних набавки.

 

II

УТВРЂУЈУ  СЕ  услови за пријем у радни однос на одређено време до 3(три)месеца, повећан обим посла са пуним радним временом на послове стручни Сарадник за јавне набавке, Одсек јавних набавки – 1(један) извршилац код послодавца - Универзитетске дечје клинике, како следи:

 

            -  Високо образовање из области економских или правних наука:

(на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године /

на основним студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године)

 

 • знање рада на рачунару
 • пожељно радно искуство у пословима везаним за јавне набавке

      

III

 

Рок за пријаву кандидата траје осам дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање.

 

Пријаве се шаљу у затвореној коверти на адресу: Универзитетска дечја клиника, Тиршова 10, 11000, Београд, са назнаком „ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ СТРУЧНОГ САРАДНИКА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ДО 3(ТРИ)МЕСЕЦА, ПОВЕЋАН ОБИМ ПОСЛА -1(ЈЕДАН)  ИЗВРШИЛАЦ“.

 

IV

Приликом пријаве на конкурс кандидати су дужни да доставе следећа документа:

 

 • кратку биографију
 • фотокопију личне карте
 • фотокопију дипломе о завршеној школи
 • фотокопију радне књижице или другог доказа о радном искуству кандидата ( уговори о раду, волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.)

 

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему претходно искуство о раду, додатно образовање или способљеност, дужина трајања школовања и сл.).

 Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се прима.

 

Оглас објавити на огласној табли Националне службе, интернет страници Министарства здравља Републике Србије као и на сајту и огласној табли послодавца.

 

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.