Dom zdravlja Novi Pazar

Dom zdravlja Novi Pazar, na osnovu čl.7. Posebnog Kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave, a u skladu sa Kadrovskim planom Doma zdravlja Novi Pazar za 2018.godinu br.112-01-200/2018-02 od 20.08.2018.god. i izmene Kadrovskog plana Doma zdravlja Novi Pazar za 2018.godinu br.112-01-200/2018-02 od 07.11.2018.god. v.d. direktor Doma zdravlja Novi Pazar raspisuje

JAVNI OGLAS

Za prijem u radni odnos na neodređeno vreme

 

  1. DOKTOR MEDICINE IZABRANI LEKAR: Za rad u Službi za zdravstvenu zaštitu odraslih, sa punim

        radnim vemenom na neodređeno vreme                                                            -1 izvršilac

 

                     Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje, završen medicinski fakultet, položen stručni ispit, posedovanje licence ili rešenja o upisu u Komoru.

 

  1. DOKTOR MEDICINE IZABRANI LEKAR: Za rad u Službi za zdravstvenu zaštitu  dece, sa punim radnim vemenom, na neodređeno vreme

                                                                                                                             -1 izvršilac

              Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje, završen medicinski fakultet ,položen stručni ispit, posedovanje licence ili

              rešenja o upisu u Komoru.

 

  1. VIŠA MEDICINSKA SESTRA TEHNIČAR: Za rad u Službi polivalentne patronaže - sa punim radnim vemenom, na neodređeno vreme

                                                                                                                               - izvršilac 

Uslovi: Stečeno više obrazovanje, završena viša medicinska škola, položen stručni ispit, posedovanje licence ili rešenja o upisu u Komoru.

 

       

Kao dokaz o ispunjenosti uslova kandidati su dužni da dostave:  

  • Prijavu na Konkurs sa kratkom biografijom, brojem telefona i adresom
  • Overenu fotokopiju diplome,
  • Overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu
  • Overenu fotokopiju licence za rad u struci
  • Overenu fotokopiju licence ili rešenja o upisu u Komoru

 

 Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Podacima rukuje i podatke obrađuje Kadrovska služba Doma zdravlja

 

 

                                Prilikom zasnivanja radnog odnosa, kandidat je dužnan da dostavi lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje se prima.

Uz prijavu na oglas kandidati prilažu dokaze o ispunjenju uslova u originalu ili u overenom prepisu, uverenje o državljanstvu, dokaz da se protiv kandidata ne vodi istraga i krivični postupak.

Rok za podnošenje prijava na Konkurs je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u listu „Poslovi“ Nacionalne službe za zapošljavanje.

Prijave na oglas dostaviti pisarnici Dom zdravlja Novi Pazar, ul.Generala Živkovića br. 1. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

 

V.D.D I R E K T O R,

dr Ervin Ćorović