Институт за трансфузију крви Србије, Београд

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе и Одлукa директора Института за трансфузију крви Србије број 1290/1 и 851/1 од 13.03.2020. и 1078/1, 134/1  и 1145/1 од 16.03.2020. расписује се:

 

ОГЛАС

 

За пријем у радни однос за следећa раднa местa:

 

Молекуларни биолог – 1 извршилац, са пуним радним временом

Услови за заснивање радног односа:

Стручна спрема / образовање

Високо образовање

-на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10.септембра 2005.године;

-на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.септембра 2005.године.

Додатна знања / испити / радно искуство

-стручни испит у складу са законом.

Радни однос се заснива на одређено време најдуже до шест месеци трајања због потребе завршетка посла на молекуларном тестирању чији  је обим  привремено повећан.

Опис посла: реализација планова и програма пружања здравствених услуга из области типизације ткива, извођење и унапређење техника молекуларне биологије из области типизације ткива за потребе трансплантације ткива и органа, учешће у раду тимова за трансплантацију ткива и органа уз обавезну приправност и др.

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:

 • Фотокопију дипломе
 • Кратку биографију

Доктор медицине – 1 извршилац са пуним радним временом

Услови за заснивање радног односа:

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

- на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

- стручни испит;

- лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

Радни однос се заснива на одређено време до три месеца трајања због потребе завршетка посла на прикупљању крви, чији је обим привремено повећан . 

Опис посла: реализација плана и програма прикупљања резерви крви; припрема, контрола и организација рада екипе у Институту и на терену; здравствени прегелд давалаца крви и оцена здравственог стања; старање о здравственом стању давалаца крви. 

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:

 • Фотокопију дипломе
 • Уверење о положеном стручном испиту
 • Фотокопију лиценце
 • Кратку биографију

Доктор медицине специјалиста у трансфузиологији- 1 извршилац са пуним радним временом

Услови за заснивање радног односа:

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. и завршена специјализација из трансфузијске медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

- на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из трансфузиологије, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.

Додатна знања / испити / радно искуство

- стручни испит; .

- лиценца;

- специјалистички испит;

- најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине

Радни однос се заснива на одређено време до три месеца трајања због потребе завршетка посла на припреми компонената крви, чији је обим привремено повећан . 

Опис посла: припрема и реализација планова  и програма процесирања крви (контрола пријема крви која долази на прераду, рад на изради продуката од крви, надзор над процесирањем, чувањем и ускладиштењем продуката крви); процесирање крви-израда продуката од крви у складу са правилима добре произвођачке праксе, европске и националне Фармакопеје, интернационалних стандарда, препорука светске здравствене организације и других прописа у овој области;

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:

 • Фотокопију дипломе
 • Уверење о положеном стручном испиту
 • Фотокопију лиценце
 • Уверење о положеном специјалистичком испиту
 • Кратку биографију

 

Техничар инвестиционог и техничког одржавања и одржавања уређаја и опреме  – 2 извршиоца, са пуним радним временом

Услови за заснивање радног односа:

Стручна спрема / образовање

Средње образовање

Радни однос се заснива на одређено време до три  месеца трајања, због потребе завршетка посла на одржавању опреме, инсталација и уређаја, чији је обим привремено повећан.

Опис посла: одржавање, пуштање у рад и отклањање кварова на опреми, инсталацијама и уређајима из делокруга своје струке; старање о стању алата и уређаја; старање о стању залиха; евидентирање података и др.  

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:

 • Фотокопију дипломе
 • Кратку биографију

Виши лабораторијски техничар – 1 извршилац са пуним радним временом

Услови за заснивање радног односа:

Стручна спрема/образовање:

Високо образовање:

-на струковним студијама првог степена (основне струковне студије) по пропису који уређује  високо образовање, почев од 10.септембра 2005.године;

-на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.септембра 2005.године.

Додатна знања/испити/радно искуство

-стручни испит

-лиценца

-најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

Радни однос заснива се на неодређено време.

Опис посла: стручни послови вишег лабораторијског техничара из области клиничке трансфузије, извођење имунохематолошких претрансфузионих тестова; припрема специфичних компонената крви, обезбеђивање техничких услова рада; вођење прописане здравствене документације и др.

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:

 • Фотокопију дипломе
 • Уверење о положеном стручном испиту
 • Лиценцу
 • Кратку биографију

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа.

Пријаве се подносе поштом или лично на адресу: Институт за трансфузију крви Србије, Београд, Светог Саве 31.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОР

Др. Весна Мијуцић