Општа болница Крушевац

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора  здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, и одлуке в.д. директора бр.1354/12 од 09.03.2020.год., в.д.директор Опште болнице Крушевац, расписује

 

О Г Л А С

За пријем у радни оснос на одређено време

За радно место- послове:    

 

 

 1. 1. Виша медицинска сестра-техничар у гинекологији и акушерству за рад у Служби за гинекологију и акушерство са неонатологијом Опште болнице Крушевац, , са пуним радним временом

1 извршилац ради замене привремено одсутног запосленог на боловању  

Услови: Виша медицинска школа смер виша мед. сестра – техничар или виша гинеколошко акушерска сестра, Висока медицинска школа струковних студија, струковна медицинска сестра или струковна мед. сестра бабица или завршен Медицински факултет, основне  струковне студије првог степена на студијском програму струковна медицинска сестра техничар, односно струковна бабица  VI-1 или VI-2 степен,

- стручни испит;

- лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

2 .   Медицинска сестра / техничар на осталим болничким одељењима за рад у Првом одељењу- хируршка инфекција и колоректална хирургија у Служби за хирургију Опште болнице Крушевац, са пуним радним временом

1 извршилац ради замене привремено одсутног запосленог на неплаћеном одсуству  

Услови: Средња медицинска школа општег смера IV  степен

- стручни испит;

- лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

 1. 3. Домар/мајстор одржавања за рад у Одељењу за техничке и инвестиционе послове у Служби за техничке, помоћне и друге сличне послове при Заједничким немедицинским пословима Опште болнице Крушевац, , са пуним радним временом

– 2 извршиоца на 3 (три) месеца због повећаног обима посла

Услови: средње образовање Машинско-електротехничка или грађевинска школа III степен стручне спреме,смер металостругар, металобрусач,алатничар, машинбравар, водоинсталатер, керамичар

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

 

 

Заинтересовани кандидати подносе :

 

За радно место бр.1и 2.:

 • молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном,
 • оверену фотокопију дипломе,
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
 • фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована),
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме),
 • oверену фотокопију Лиценце издате од надлежног органа

 

За радно место бр.3.:

 • молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном,
 • оверену фотокопију дипломе,
 • фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована),
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме),

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

Рок за подношење пријава 8 дана од дана објављивања у огласима у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање.

Уколико изабрани кандидат не достави наведена документа у остављеном року, са њим се неће закључити уговор о раду.

Оглас објављен и на web сајту Опште болнице Крушевац и  Министарства здравља Републике Србије.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком "за оглас" са називом и редним бројем радног места за које се конкурише, а на адресу :

 

Општа болница Крушевац,

улица Косовска бр. 16,

37000 Крушевац.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОР ОПШТЕ БОЛНИЦЕ КРУШЕВАЦ

Прим. мр сци. мед. Весна Стевић Гајић

специјалиста опште медицине