Институт за трансфузију крви Србије, Београд

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе и Одлукa директора Института за трансфузију крви Србије број 1484/1, 1295/1 и 1517/1 од 19.03.2020. расписује се:

 

ОГЛАС

 

За пријем у радни однос за следећa раднa местa:

 

Лабораторијски техничар у трансфузиологији – 1 извршилац, са пуним радним временом

Услови за заснивање радног односа:

Стручна спрема / образовање

средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

- стручни испит;

- лиценца;

- завршен специјалистички испит за рад у служби за трансфузију крви;

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању

Радни однос се заснива на одређено време најдуже до шест месеци трајања због потребе завршетка посла на извођењу тестова из области хемостазе чији  је обим  привремено повећан.

Опис посла: узимање и пријем биолошког материјала од болесника, извођење тестова из области поремећаја хемостазе, рад на производњи реагенаса и контроли продуката;

      обезбеђивање техничких услова рада (пријем и припрема материјала, прибора и инструмената за рад и хигијенско одржавање опреме и радних површина), и др.

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:

 • Фотокопију дипломе
 • Уверење о положеном специјалистичком испиту за образовни профил техничар за рад у трансфузији крви
 • Уверење о положеном стручном испиту
 • Кратку биографију

 

Лабораторијски техничар у дијагностици – 1 извршилац са пуним радним временом

Услови за заснивање радног односа:

Стручна спрема / образовање

средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

- стручни испит;

- лиценца;

- завршен специјалистички испит за рад у служби за трансфузију крви;

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању

Радни однос се заснива на одређено време најдуже до шест месеци трајања због потребе завршетка посла на прикупљању крви и компонената крви чији  је обим  привремено повећан.

Опис посла: послови приликом узимања крви (пункција вене у циљу конзервације крви, узимање узорака за анализе, одређивање хемоглобина и крвних група на плочици и др.) уз надзор лабораторијског техничара у трансфузиологији; старање о даваоцу за време и непосредно након давања крви.

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:

 • Фотокопију дипломе
 • Фотокопија лиценце
 • Уверење о положеном стручном испиту
 • Кратку биографију

 

Возач у дистрибуцији лекова, медицинских средстава, крви и компонената крви – 2 извршиоца са пуним радним временом

Услови за заснивање радног односа:

Стручна спрема / образовање

Средње образовање

Изузетно:

-основно образовање и радно искуство на тим пословима стечено до дана ступања на снагу Уредбе о каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору.

Додатна знања / испити / радно искуство

-возачка дозвола Б категорије

Радни однос се заснива на одређено време до шест месеци трајања због потребе завршетка посла на превозу крви/компонената крви, мобилних екипа и др. чији је обим привремено повећан . 

Опис посла: управљање наменским возилом  Института или осталим моторним возилима Института за прикупљање крви; превоз мобилних екипа, давалаца, спољних сарадника, материјала, сировина и др., одржавање возила, помоћ код утовара и истовара мобилне екипе и др.

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:

 • Фотокопију дипломе
 • Фотокопију возачке дозволе
 • Кратку биографију

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа.

Пријаве се подносе поштом или лично на адресу: Институт за трансфузију крви Србије, Београд, Светог Саве 31.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОР

Др. Весна Мијуцић