Завод за здравствену заштиту студената, Београд

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ бр. 96/19), члана 24. Статута Завода за здравствену заштиту студената, Београд, као и Одлуке в.д. директора Завода, дел. бр. 1056 oд 06.04.2020. године о расписивању огласа за заснивање радног односа, а по добијеној сагласности за пријем у радни однос на неодређено време за попуњавање слободног, односно упражњеног радног места (ново запошљавање) у Заводу по Закључку Комисије за давање сагласности за ново запошљавање код корисника јавних средстава 51 број: 112/2020 од 13. марта 2020. године, односно према потреби посла, расписује се

 

JAВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос

 

на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, са пуним радним временом, на радном месту:

1.Доктор медицине специјалиста у специјалистичкој делатности (специјалиста психијатрије) - 1 извршилац

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених законом, кандидати треба да испуњавају и следеће  услове:

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

- на интегрисаним академским студијама медицине, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из психијатрије, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

- на основним студијама медицине у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из психијатрије, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.

Додатна знања / испити / радно искуство

- стручни испит;

- лиценца;

- специјалистички испит из психијатрије;

- најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова у Заводу, за послове наведеног радног места.

2.Доктор медицине специјалиста у специјалистичкој делатности (специјалиста оториноларингологије) - 1 извршилац

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених законом, кандидати треба да испуњавају и следеће  услове:

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

- на интегрисаним академским студијама медицине, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из оториноларингологије у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

- на основним студијама медицине у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из оториноларингологије, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.

Додатна знања / испити / радно искуство

- стручни испит;

- лиценца;

- специјалистички испит из оториноларингологије;

- најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

Као доказ о испуњености услова кандидати су обавезни да уз пријаву доставе:

-пријаву на оглас са кратком биографијом, адресом становања, контакт телефоном и по могућтству електронску адресу;

-фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету и фотокопију дипломе о завршеном специјалистичком испиту;

 

-фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

-фотокопију дозволе за рад - лиценце издате од стране надлежне  коморе  (или решење  

о  упису у именик надлежне  коморе);

-очитану личну карту;

-извод из матичне књиге венчаних (уколико је промењено презиме).

-НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ због повећаног обима посла, са пуним радним временом, за радно место:

1.Самостални правни сарадник у Одељењу за правне, кадровске и административне послове - 1 извршилац, на период ангажовања до 3 (три) месеца

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених законом, кандидати треба да испуњавају и следеће услове:

Високо образовање:

- на основним студијама из области правних, економских или организационих наука у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

- на студијама из области правних, економских или организационих наука у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

- знање рада на рачунару;

- најмање три године радног искуства.

Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова у Заводу, за послове наведеног радног места.

Као доказ о испуњености услова кандидати су обавезни да уз пријаву доставе:

-Пријаву на оглас са кратком биографијом, адресом становања, контакт телефоном и   ко поседује да наведе електронску адресу;

-фотокопију дипломе о стеченом образовању које се захтева условима овог конкурса;

-очитану личну карту;

-извод из матичне књиге венчаних (уколико је промењено презиме).

ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА:

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања на интернет страници Националне службе за запошљавање.

Оглас се објављује на огласној табли и интернет презентацији Завода, интернет страници Националне службе за запошљавање и веб сајту Министарства здравља РС.

Пријаве се достављају поштом на адресу: Завод за здравствену заштиту студената, Београд, ул. Крунска бр. 57, са назнаком „за конкурс за заснивање радног односа“ и навођењем радног места за које се конкурише.

Уколико је последњи дан рока за предају пријава нерадни дан (субота или недеља), рок за доставу пријава се помера на први наредни радни дан.

Неблаговоремене пријаве, пријаве које не садрже захтевану документацију, као и пријаве које нису послате у складу са условима овог огласа, неће бити узете у разматрање.

Пријавом на оглас кандидати дају своју сагласност да Завод врши обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Кандидати који испуњавају услове конкурса могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација, које могу бити од важности за доношење одлуке о пријему.

Кандидат који буде изабран дужан је да пре заснивања радног односа достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима. Пожељно је да кандидати доставе и  радну књижицу, уколико поседују исту (због обрачуна радног стажа).

Завод задржава право  да расписани конкурс из оправданих разлога поништи, или да не изабере ни једног од пријављених кандидата.

Достављене фотокопије документације уз пријаву на оглас, неће бити враћене кандидатима.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОРА ЗАВОДА

др Марија Обрадовић