Институт за ментално здравље, Београд

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија (''Сл. гласник РС'' бр. 96/201.“), члана 22. Статута Института за ментално здравље, а на основу дописа Министарства здравља број 112-01-3/2020-02 од 10.03.2020. године и закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 1930/2020. од 28.02.2020. године, в.д. директора Института за ментално здравље дана 02.04.2020. године доноси одлуку о расписивању

 

Јавног огласа

за пријем у радни однос:

 

На неодређено време, са пуним радним временом, за послове:

 

РУКОВОДИОЦА ПРАВНИХ, КАДРОВСКИХ И АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСЛОВА  – 1 извршилац

 

Високо образовање:

  • на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалстичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
  • на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године,
  • знање рада на рачунару,
  • најмање 5 (пет) година радног искуства.

 

Заинтересовани кандидати, уз пријаву на јавни оглас – молбу, достављају и:

  • радну биографију,
  • фотокопију дипломе о завршеној школи,
  • извод из матичне књиге рођених и
  • уверење о држављанству.

 

Јавни оглас ће бити објављен на сајту министарства здравља, сајту Националне службе запошљавања, огласној табли и интенет презентацији Института за ментално здравље.

Тражена документа се подносе у неовереним фотокопијама , с тим што је изабрани кандидати дужан да у року од 3 (три) дана од дана достављања одлуке о избору доставе документа у оригиналу или у овереним фотокопијама.  Достављена документа се не враћају.

Одлука о избору кандидата ће бити објављена на сајту Института за ментално здравље www.imh.org.rs и неће се достављати учесницима јавног огласа.

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања на сајту Националне службе за запошљавање. Оглас је објављен дана 06.04.2020.године и траје до 14.04.2020. године. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаве доставити на адресу:  Институт за ментално здравље, Београд,  Милана Кашанина бр. 3,

са назнаком: ''За јавни оглас'' или предати лично код пословног секретара ( I спрат, соба бр.3).

                                                                                  

 

в.д.  Д и р е к т о р а

Института за ментално здравље

Проф. др Милица Пејовић-Милованчевић