Општа болница Пирот

ИСПРАВКА ОГЛАСА

 

 

 У Огласу бр.03-806/Р од 02.04.2020.године, врши се исправка  у делу текста који се односи за радно место администратор базе података, а на посебне услове за заснивање радног односа (Стручна спрема/ образовање), на следећи начин:

уместо текста- на  студијама у трајању од три године, по пропису који је уређивало високо образовање до 10. септембра 2005.г.,

исправка гласи-  на  студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивало високо образовање до 10. септембра 2005.г.

 

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања исправке огласа на сајту Министарства здравља Републике Србије.ДИРЕКТОР

ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ПИРОТ
др Горан Петровић