Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл. гласник РС“ бр. 96/19)  и одлуке в.д. директора Института бр. 2542/1 од 01.04.2020. године, Институт за јавно здравље Србије “ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ - БАТУТ”, са седиштем у улици Др Суботића бр. 5, 11000 Београд, расписује оглас за обављање следећих послова у Одсеку за здравствене прегледе запослених у објектима под санитарним надзором Одељења за епидемиолошки надзор Центра за контролу и превенцију болести Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“

 

ВИШИ САНИТАРНИ ТЕХНИЧАР/САНИТАРНО ЕКОЛОШКИ ИНЖЕЊЕР

на неодређено време, са пуним радним временом

1 извршилац

 

Опис послова и радних задатака:

Прикупља и обрађује податке о болестима. Спроводи мере за спречавање ширења заразних болести. Врши надзор над управљањем, раздвајањем и дистрибуцијом инфективног медицинског отпада. Врши упућивање радника на обављање здравствених прегледа за одређене категорије запослених, других лица и клицоноша. Прикупља и обрађује податке о кретању заразних болести на територији Републике Србије. Прикупља резултате лабораторијских потврђених случајева у оквиру надзора. Пружа техничку помоћ у припреми стручно-методолошких препорука и у организовању едукација здравствених радника. Ради на пословима по потреби здравственог надзора посебних категорија становништва у амбуланти и на терену, води евиденцију о корисницима, обавештава о резултатима и заказује здравствене прегледе. Обавља и друге послове и задатке по налогу шефа Одсека и шефа Одељења.

 

Услови:

- високо образовање: на струковим студијама првог степена (основне струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; стручни испит; лиценца; најмање шест месеци у наведеном звању; знање рада на рачунару; организационе способности.

 

Пријаве и CV слати на e-mail:
prijava@batut.org.rs

или на адресу: Институт за јавно здравље Србије “Др Милан Јовановић-Батут”, Др Суботића бр. 5,

11000 Београд

са назнаком: ЗА КОНКУРС ВИШИ САНИТАРНИ ТЕХНИЧАР/САНИТАРНО ЕКОЛОШКИ ИНЖЕЊЕР

 

Само ће кандидати који уђу у ужи избор бити обавештени о резултатима.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у листу „Послови“ код Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије