Дом здравља Параћин

На основу члана  члана 8. Посебног Колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.Гласник РС“ бр. 96/2019), ДОМ ЗДРАВЉА ПАРАЋИН расписује

 

ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

РАДИ ЗАМЕНЕ ПРИВРЕМЕНО ОДСУТНОГ РАДНИКА

 

 ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР У AМБУЛАНТИ  -један (1) извршилац,  НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, ради замене привремено одсутног радника до његовог повратка са пуним радним временом за рад у Служби за здравствену заштиту жена у Дому здравља Параћин.

 

 

          Услови за заснивање радног односа су:

СТРУЧНА СПРЕМА/ОБРАЗОВАЊЕ

 

Високо образовање:

на основним студијама првог степена (струковне / академске) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

- на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

 

-Додатна знања/испити/радно искуство

 стручни испит;

- лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у звању више, односно струковне медицинске сестре.

 

          Заинтересовани кандидати подносе:

          -пријаву на оглас

          - кратку биографију

          -фотокопију извода из матичне књиге рођених/венчаних

          -фотокопију уверења о држављанству

          -фотокопију дипломе о завршеној високој медицинској школи

          -фотокопију уверења о положеном стручном испиту

          -фотокопију лиценце за самостали рад или решења о упису у Комору

          -доказ да  кандидат има најмање шест месеци радног искуства у звању више,

           односно струковне медицинске сестре

       

Опис посла:

 

 

 

планира и пружа услуге процеса здравствене неге и подршке пацијентима, у складу са праксом и стандардима савремене здравствене неге, о чему води прописану медицинску документацију;

- спроводи превентивне и куративне мере, по налогу доктора медицине или доктора медицине специјалисте у тиму или самостално, у здравственој установи и у оквиру теренског рада;  

- сарађује са другим учесницима у пружању здравствене заштите и службама у заједници;

- обучава новопримљене здравствене раднике и контролише обуку приправника;

- континуирано спроводи надзор процеса статистичког извештавања;

- требује потрошни материјал за службу;

- контролише одлагање медицинског отпада на прописан начин;

- спроводи и контролише поступак дезинфекције и стерилизације опреме и материјала;

 

 

- Води целокупну прописану медицинску документацију, врши електронско фактурисање, наплаћује партиципацију,п редаје новац на благајну.

-Ради у тиму са изабраним докторм медицине или доктором медицине специјалистом

-Спроводи здравствено васпитни рад

Сређује и припрема амбуланту за рад

-Обавља прање, дезинфекцију и стерилизацију инструмената

Припрема инструменте за интервенцију и помоћ лекару, збрињава пацијента после интервенције

-Пакује и шаље узети материјал за анализу

-Даје прописану терапију

Ради са трудницама (мерење притиска и телесне тежине )

Узима вагинални и цервикални брис

Ради са докторм медицине или доктором медицине специјалистом

 у ултразвучном кабинету

-Обавља послове везане за цитологију

- Учествује  у раду комисије за спровођење јавних набавки,  именоване решењем директора у складу са Законом о јавним набавкама.

-Обавља  послове на које је овлашћен решењем или одлуком директора , а који су из  делокруга рада  службе у оквиру свог степена стручне спреме односно образовања, радне способности и занимања

дговоран је за свој рад Главном медицинском техничару службе и начелнику службе.

  

-  Докази о испуњености услова за заснивање радног односа за напред наведено радно место подносе се у неовереним копијама.

         

         Пријаве са кратком биографијом,  адресом и контакт телефоном, као и документа којима се доказује испуњеност услова конкурса, донети лично у писарницу Дома здравља Параћин или послати на адресу:

         Дом здраља Параћин Ул.Мајора Марка бр.10, 35250 Параћин са назнаком

 

“ПРИЈАВА НА КОНКУРС  ЗА РАДНО МЕСТО ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР У АМБУЛАНТИ”

 

         Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља Републике Србије и листу „Послови“, код Националне службе за запошљавање.

         Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему.

         Неблаговремене, недозвољене, непотписане пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодговарајућом документацијом, неће бити разматране.

         По завршетку конкурса предата документа се неће враћати кандидатима.

         За све информације можете се обратити на телефон 035/ 573-186.

 

 

Директор

Дома  здравља Параћин

Др Весна Весић, спец.педијатрије