Специјална болница за плућне болести ''Др Васа Савић'' Зрењанин

На основу члана 24. Закона о раду (''Службени гласник РС'' бр. 24/05,61/05,54/09,32/13, 75/14,113/17 и 95/18), члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (''Службени гласник РС'' бр. 96/19), члана 9. Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга, у складу са важећим Кадровским планом Министарства здравља број: 112-01-200/2018-02 од 20.8.2018. године, на основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 112-01-1583/2019-02 од 11.2.2020. године и Одлуке директора Специјалне болнице за плућне болести ''Др Васа Савић'' Зрењанин број 157/1 од  7.4.2020. године расписује се:

 

О  Г  Л  А  С

За пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом

 

Расписује се јавни оглас за пријем запосленог у радни однос на неодређено време са пуним радним временом у Специјалну болницу за плућне болести ''Др Васа Савић'' Зрењанин, за радна места

 

  1. 1. Портир ...................................................... 1 извршилац
  2. Перач лабораторијског посуђа ................. 1 извршилац

 

- кандидати  за радно место под редним бројем 1 морају поседовати III степен стручне спреме (завршену средњу школу).

Заинтересовани кандидати треба да приложе:  

- молбу

- CV/биографију

- оверена фотокопија сведочанства о завршеној школи

 

- кандидати за радно место под редним бројем 2 морају поседовати завршену основну школу

Заинтересовани кандидати треба да приложе:  

- молбу

- CV/биографију

- оверена фотокопија сведочанства о завршеној школи

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање Зрењанин. Пријаве се подносе поштом или лично, на адресу Специјалне болнице за плућне болести ''Др Васа Савић'' Зрењанин, ул. Петефијева 4, са назнаком ''ОГЛАС''.