Општа болница Параћин

На основу  члана 7 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе  («Сл. Гласник РС» бр. 1/2015.) и у складу са Кадровским планом за 2019. годину који је донело Министарство здравља, бр. 112-01-607/2019-02 од 15.07.2019. године 

 

ОПШТА БОЛНИЦА ПАРАЋИН

 

Расписује оглас за пријем у радни однос са пуним радним временом

 

  1. 1. Гинеколошко акушерска сестра на одређено време до  12  месеци  због повећаног обима посла -  1 извршилац

Услови за заснивање радног односа су:

Средња медицинска школа смер  гинеколошко акушерски (IV степен стручне спреме), положен стручни испит.

  1. Медицински техничар за рад у операционој сали на одређено време   - замена до повратка одсутног радника -  1 извршилац

Услови за заснивање радног односа су:

средња медицинска школа општег   смер  (IV степен стручне спреме), положен стручни испита

 

  1. Медицински техничар општег смера на одређено време замена за време породиљског одсуства и одсуства ради неге детета   -  1 извршилац

 Услови за заснивање радног односа су:

Средња медицинска школа  oпштег  смера  (IV степен стручне спреме), положен стручни испит

 

  1. Медицински техничар општег смера на одређено време до 12 месеци због повећаног обима посла …………….….. 1 извршилац

Услови за заснивање радног односа су:

Средња медицинска школа  oпштег  смера  (IV степен стручне спреме), положен стручни испит

 

Kандидат мора да испуњава   психо-физичку и здравствену способност за рад под посебним условима рада и сменски рад.

Заинтересовани кандидати подносе:

-              Пријаву на оглас са кратком биографијом  и са тачно наведеним радним местом за које кандидат конкурише

-              Извод из матичне књиге рођених и извод из мaтичне књиге венчаних (ако је извршена промена презимена)

-             Диплому о завршеној школи наведеној у условима за заснивање радног односа и сва четири сведочанства

-              Потврду о положеном стручном   испиту 

-              Фотокопију  радне књижице

-             Извод са евиденције Националне службе за запошљавање

-             Лиценца или Решење о упису у Комору 

 

Приложити  фотокопије тражених докумената.

Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном, као и документа  којима се доказује испуњеност услова конкурса, донети лично у писарницу Опште болнице  Параћин или послати на адресу: Општа болница  Параћин ул. Мајора Марка 12  35250 Параћин у затвореној коверти са назнаком „Пријава на оглас“.

Kандидат прилаже лекарско уверење  као доказ о здравственој способности за рад приликом заснивања радног односа.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у Новинама НСЗ  «Послови».

Оглас је објављен и на web сајту Министарства здравља.

Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном или неодговарајућом  документацијом, неће бити разматране.

По завршеном конкурсу предата документа се неће враћати кандидатима.

За све информације можете се обратити на телефон 035/8155-101.

 

 

в.д.директор

Мр сци.мед. Саша Бацић, хирург