Дом здравља Мионица

На основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51, број : 112-13106/2019 од 26.12.2019. године; члана 7. Посебног колективног уговора чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС 36/10; 42/10 , 1/15,106/18 и 96/2019),  и Одлуке директора Дома здравља Мионица број   852/2020 од  01.04.2020.године.

 

Дом здравља  Мионица, расписује:

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ 1  ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ

(са пуним радним временом)

 

  - 1 доктор медицине за рад на неодређено време  у Служби  за  здравствену  заштиту  деце  у  Дому здравља Мионица.

 

Услови за пријаву кандидата на оглас:

     

·          Завршен Медицински факултет, VII 1 степен стручне спреме,

·          положен стручни испит

·          поседовање лиценце за рад

 

Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа:

·        Пријаву на оглас са кратком биографијом

·        Оригинал или оверену копију дипломе о завршеном Медицинском факултету; 

·        Оригинал или оверену копију Уверења о положеном стручном испиту

·        Решење о лиценци издато од  Лекарске коморе Србије

 

Рок за подношење пријаве са краћом биографијом и доказима о испуњености услова из огласа је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Пријаве на оглас доставити на адресу: Дом здравља Мионица, Улица Кнеза Грбовића 307, 14242 Мионица са назнаком „за оглас - не отварати“ или директно у рачуноводствену службу Дома здравља Мионица, сваког радног дана од 07 до 15 часова. Контакт телефон: 014-3421-176                                                        

О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима који се јаве на конкурс, а ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему одлучиће директор.

               Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на web страници Дома здравља Мионица и огласној табли Дома здравља Мионица.

 

 

вд директор Дома здравља Мионица

др Александар Мишић