Дом здравља Мионица

На основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51, број : 112-13106/2019 од 26.12.2019. године; члана 7. Посебног колективног уговора чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС 36/10; 42/10,1/15,106/18 и 96/2019),  и Одлуке директора Дома здравља Мионица број  852/2020 од  01.04.2020. године, 

 

 

Дом здравља  Мионица, расписује:

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ 1 ВОЗАЧ

(са пуним радним временом)

 

1         Возач у   Одељењу  за техничке и друге сличне послове, за рад на неодређено време

 

Услови за пријаву кандидата на оглас:

- III или   IV степен стручне спреме  и положен возачки испит Б категорије

 Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа:

                1. пријаву са кратком биографијом

2. фотокопију дипломе о завршеној  школи

               3. фотокопију возачке дозволе

 

Рок за пријављивање на оглас је осам дана од дана објављивања огласа у публикацији ,,Послови,, код Националне службе за запошљавање.

          Неблаговремене  и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

Пријаве на оглас доставити на адресу: Дом здравља Мионица, Улица Кнеза Грбовића 307, 14242 Мионица;тел: 014-3421-176  са назнаком „за оглас - не отварати“ или директно у рачуноводствену службу Дома здравља Мионица, сваког радног дана од 07 до 15 часова.                                                         

О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима који се јаве на конкурс, а ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему одлучиће директор.

               Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на web страници Дома здравља Мионица и огласној табли Дома здравља Мионица.

 

 

вд директор Дома здравља Мионица

др Александар Мишић