Специјална болница за неуролошка обољења и постттрауматска стања,,Др Боривоје Гњатић“, Стари Сланкамен

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач република Србија, Aутономна Покрајина и јединица локалне самоуправе (,,Сл.гласник РС“,бр 96/2019),  Сагласности Министарства здравља РС број 112-01-221-1/2020-02 од 09. марта 2020. године, директор Специјалне болнице за неуролошка обољења и постттрауматска стања,,Др Боривоје Гњатић“, Стари Сланкамен расписује :  

 

 ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

 на неодређено време, са пуним радним временом и то за следеће радно место, односно послове: 

1.Медицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима - 5 извршилаца

Услови :

- IV степен стручне спреме,

- средња медицинска школа општег смера,

- положен стручни испит,

- лиценца,

- шест месеци радног искуства у наведеном звању.

 

Опис послова :

            Пружа здравствену негу болесницима. Обавља све медицинско-техничке радње у оквиру свог степена образовања. Врши поделу ординарне терапије. Учествује у здравственом васпитању болесника, самостално или у тиму. Води медицинску документацију, регистрацију извршеног рада и обавља одређене административне  послове. За свој рад одговорна је Одељенској сестри, Главној сестри, руководиоцу одељења, помоћнику директора за здравстевну делатност и Директору, којима је и одговорна за свој рад. Ради и друге послове из домена своје струке а по налогу одељенске сестре, главне сестре, руководиоца одељења, помоћника директора за здравствену делатност и директора, коме и одговара за свој рад.

Уз пријаву, у којој је потребно навести за које послове се пријављују, кандидати подносе кратку биографију и доказе о испуњености услова огласа. Доказе о испуњености огласа подносе се у НЕОВЕРЕНОЈ ФОТОКОПИЈИ.

Као доказе о испуњености услова за радно место под редним бројем 1, медицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима, кандидати су дужни да доставе:  фотокопија дипломе о завршеној средњој медицинској школи општег смера,  фотокопија уверења о положеном стручном испиту,  фотокопија  лиценце издате од надлежне коморе или решења о упису у Комору (ако кандидат није у радном односу), фотокопија доказа о радном искуству (потврда послодавца, уговор о раду, радна књижица или други доказ о радном искуству).

Напомена: кандидати који буду примљени у радни однос по овом огласу дужни су да доставе оверене фотокопије свих докумената који се траже огласом за то радно место.

Оглас се објављује на огласној табли и интернет презентацији  Специјалнe болницe за неуролошка обољења и постттрауматска стања,,Др Боривоје Гњатић“, Стари Сланкамен, интернет страници Министарства здравља Републике Србије и у огласним новинама Националне службе за запошљавање ,,Послови“.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у огласним новинама Националне службе за запошљавање,,Послови“.

Пријаву са документацијом доставити  поштом или лично на адресу: Специјална болница за неуролошка обољења и постттрауматска стања,,Др Боривоје Гњатић“, Стари Сланкамен, ул.Др Боривоје Гњатић број 50-52, 22 329 Стари Сланкамен - Одељењу за правне послове, са назнаком ,,Пријава на оглас“ и навођењем радног места на које се конкурише.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Одлука о избору кандидата биће донета у року од 30 дана од дана истека рока за пријаву кандидата.

 

 

 ДИРЕКТОР:

Светозар Ђуришић, дипл.економиста