Дом здравља Крушевац

На основу члана 7. Посебног колективног уговора  за здравствене установе чији је основач  Република Србија, члана 23. Статута Дома здравља Крушевац и Одлуке о потреби  заснивања радног односа број 2012  од 08.04.2020. године  директор  Дома здравља Крушевац расписује

                                                          

 

Ј А В Н И    О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ  У РАДНИ ОДНОС

НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

 

 

  1. Доктора медицине за пријем у радни однос на одређено време, ради замене привремено одсутне запослене до њеног повратка на рад, за рад на пословима доктор медицине изабрани лекар  у Амбуланти  „ 14.октобар „,  Службе  опште медицине,   Дома здравља Крушевац .

                    - 1 извршилац.            

      УСЛОВИ ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА : поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове:

        -завршен медицински факултет  VII-1 степен стручне спреме ,  положен стручни испит и  поседовање лиценце за рад или решења о упису у Комору.

 

  1. Доктора медицине за пријем у радни однос на одређено време, ради замене привремено одсутне запослене до њеног повратка на рад, за рад на пословима доктор  медицине изабрани лекар  у Амбуланти  „ Нова пијаца „,  Службе  опште медицине,   Дома здравља Крушевац .

                    - 1 извршилац.

         УСЛОВИ ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА : поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове:

        -завршен медицински факултет  VII-1 степен стручне спреме ,  положен стручни испит и  поседовање лиценце за рад или решења о упису у Комору.

              

  1. Виша медицинскa сестрa - техничар за пријем у радни однос на одређено време,  због замене привремено одсутне више медицинске сестре, до њеног повратака на рада,   на пословима више патронажне сестре у  Служби поливалентне патронаже.

                    - 1 извршилац.

              УСЛОВИ ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА : поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове:

- завршена виша  медицинска школа или висока школа струковних студија, VI степен стручне спреме, положен стручни испит и  поседовање лиценце за рад или решења о упису у Комору.

 

  1. Спремачице, због повећаног обима посла у трајању од 6 ( шест )  месеци, за рад на пословима спремачица у просторијама у којима се пружају здравстве услуге у Одсеку за одржавање  хигијене објеката и простора   Дома здравља Крушевац.  

                     - 1 извршилац.

   УСЛОВИ ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА : поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове:

   - основно образовање

 

                Кандидати који се пријављују на оглас под редним бројем 1, 2 и 3 достављају:  

             -  пријаву у којој наводе за које радно место се пријављују;

 -  кратку биографију са адресом и контакт телефоном;

 -  оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању

             -  оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

             -  оверену фотокопију лиценце за рад или решења о упису у Комору

             -  изјаву да су здравствено способни за  послове за које подносе пријаву;

 -  фотокопију извода из матичне књиге рођених;

              

              Кандидати који се пријављују на оглас под редним бројем 4 достављају:  

             -  пријаву у на оглас;

 -  кратку биографију са адресом и контакт телефоном;

 -  оверену фотокопију дипломе о основном образовању 

             -  изјаву да су здравствено способни за  послове за које подносе пријаву

 -  фотокопију извода из матичне књиге рођених;

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о

личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима  који се јаве на оглас,

а ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, одлучује директор.

 

            О коначном избору кандидата одлучује директор.

 

             Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

 

             Уколико изабрани кандидат не достави наведени документ у остављеном року, са њим се неће закључити уговор о раду.

 

 Пријавe на  оглас могу се поднети у року од 8 дана од дана објављивања на сајту НСЗ.

 

 Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 Пријаве са документацијом доставити на адресу:  Дом здравља Крушевац, улица Ћирила и Методија број 32,  37000  Крушевац.

 

 Оглас објавити код Националне службе запошљавања, на web sajtu Министарства здравља, огласној табли  Дома здравља Крушевац и интернет презентацији Дома здравља Крушевац.

 

 

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ

ДИРЕКТОР

др Марина Костић спец. мед. рада