СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ „КОВИН”

На основу члана 7. став 1 тачка 3. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, Аутономна Покрајина и јединица локлане самоуправе, в.д. директора расписује:  

 

О Г Л А С

 

 

  1. Медицинска сестра/техничар у специјализованим психијатријским болничким установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и психосоцијалну рехабилитацију – 3 извршилаца, на одређено време, до повратка запослене са породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета.

ОБРАЗОВАЊЕ:

  • средње образовање.

Додатна знања / испити:

– стручни испит;

– лиценца;

- најмање шест месеци искуства у наведеном звању;

ОСТАЛИ УСЛОВИ:

 

Кандидати за радно место морају предати:

  • кратку биографију (CV);
  • пријаву на оглас;
  • оверену фотокопију дипломе о завршеном средњем образовању у четворогодишњем редовном трајању;
  • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
  • оверену фотокопију лиценце.

 

 

Напомена:У пријави на оглас, поред осталих података, кандидат треба да да своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Пријаве са потребним доказима достављају се поштом на следећу адресу: Улица Цара Лазара 253, Ковин, 26220 Ковин или лично у архиви Болнице са назнаком „ОГЛАС“, у року од 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе запошљавања.

Изабрани кандидати су у обавези да доставе лекарско уверење о општој здравственој способности.

 

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати !!!