Дом здравља „Ћуприја“

На основу члана  192. Закона о раду ( “Сл. гл. РС” 7. и 8.   Посебног колективног уговора чији је оснивач РС, аутономна покрајна и јединица ликалне самоуправе - споразумом о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за здравствне установе чији је осноивач РС, аутономна покрајна и јед. лок. самоуправе („ Сл.гл. РС“бр. 1/2015 и 3/2018 ), Кадровским планом Министарства здравља за ДЗ „Ћуприја за 2018. годину бр:112-01-200/2018 -02 и Одлуке в.д. директора бр. 1376 од 02.04.2020 године  члана 23. Статута ДЗ”Ћуприја” Дом здравља „Ћуприја“ расписује :

О г л а с

 

           За заснивање  радног  односа  на одређено време, са пуним радним   временом, због повећаног обима посла на период од  6  месеци  ( који са прекидим или без прекида  не може  да траје дуже од 24 месеца ) ,  за послове :

  1. Спремача / спремачице у просторијама у којима се пружају здравствене услуге - број извршлаца - 2.

Услови за заснивање радног основа су:

-Завршена основна школа

 

Опис послова: одржавање хигијене просторија и опреме у којима се обавља здравствена делатност;одржава хигијену у административним просторијама; одржава хигијену у заједничким просторијама здравствене установе и околине здравствене установе.

 

Кандидати за радно место спремеча / спремачице , су дужни  да  уз пријаву доставе :

 - Оверену фотокопију доказа о завршеној основној школи

 - Очитане податке са личне карте

Уз пријаву за оглас са назнаком за послове “спремача/ спремачице” доставити кратку  радну биографију ( СВ), контакт телефон  и следећу документацију:  фото копију очитане личне карте, оверену фотокопију доказа о завршеном основном образовању извод из књиге рођених.

 

Пријаве се подносе лично или поштом , на адресу Дом здравља „Ћуприја“   ул. Кнеза Милоша ББ.35230 Ћуприја. са назнаком „ пријава за конкурс за пријем у радни однос на одређено време  за послове  - спремача/ спремачице 

Оглас се  објављује  на Web сајту Министарства здравља РС , на сајту   Националне Службе за запошљавања Ћуприја, Јагодина, сајту Дома здравља “Ћуприја” и Огласној табли Дома здравља “Ћуприја”  и треје 8 дана од дана објављивања.

     Оглас  таје почев од  15.04.2020 године  до  22. 04.2020  године .

Непотпуне и неглаговоремене приспеле пријаве неће се узети у разматрање.

 

 

В.Д.Директор

Дома здравља „Ћуприја“

Др Зорица Ченић         

Специјалиста медицне рада