Завод за здравствену заштиту радника “Ниш”

На основу члана  члана 7. и 8.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајна и јединица локалне самоуправе (“Службени гласник РС” број 96/19), члана 6. и 7.  Појединачног колективног уговора Завода за здравствену заштиту радника “Ниш” број 1038 од 11.03.2019.године, Кадровског плана за Завод за здравствену заштиту радника “Ниш” број 112-01-31/2020-02 од 12.03.2020.године,  Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-2696/2020 од 20. марта 2020. године,  Одлуке о расписивању јавног огласа за пријем у радни однос  број 1262 од 10.04.2020.године, Директор Завода за здравствену заштиту радника “Ниш” расписује

 

ОГЛАС

за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом

I

Оглашава се пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и за следећа радна места :

 

Доктор медицине  за рад на пословима изабраног лекара у Служби опште медицине

          -2 извршиоца

II

 За заснивање радног односа за послове из тачке 1 овог Огласа важе општи услови утврђени Законом о раду ( “Службени гласник РС” бр.24/2005,61/2005,54/2009,32/2013 и 75/2014).

III

 Поред општих услова утврђени су и посебни услови на основу Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Заводу за здравствену заштиту радника “Ниш” број 1043  од 23.03.2018.године :

  • завршен Медицински факултет
  • положен стручни испит
  • лиценца издата од Лекарске коморе или решење о упису у Лекарску комору

 

IV

 Уз пријаву се подносе фотокопије следећих докумената са оригиналима на увид:

  • диплома о завршеном Медицинском факултету
  • потврда о положеном стручном испиту
  • лиценца или решење о упису у именик Лекарске коморе

 

V

Поред тражених докумената уз пријаву за оглас доставља се и :

- лична и радна биографија са адресом, контакт телефон и е-маил адресом

- фотокопија личне карте

- извод из матичне књигне венчаних ( ако је кандидат променио презиме)

- потврда односно уверење  издато од стране Националне службе за запошљавање да се лице налази на евиденцији Националне службе за запошљавање као  незапослено лице (више информација о поступку издавања документа на сајту Националне службе за запошљавање);

- доказ о радном искуству у Установама примарне здравствене заштите на истим пословима укључујући и волонтерски рад,

- писана сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос.

Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Завод за здравствену заштиту радника “Ниш”.

 

VI

Пре заснивања радног односа изабрани кандидат је дужан да достави:

-лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос,

-уверење да се против њега не води кривични поступак (уверење издаје суд)

 

Уколико изабрани кандидат не достави горе наведене документе у захтеваном року са њим се неће засновати радни однос.

Кандидати који испуњавају услове конкурса могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација и провере знања уколико је то важно за доношење одлуке о пријему.

VII

Оглас објавити на веб страницама Националне службе за запошљавање, Министарства здравља и Завода за здравствену заштиту радника “Ниш”.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа на веб  страни Националне службе за запошљавање.

Пријаве се могу послати  поштом на адресу:  Завод за здравствену заштиту радника “Ниш”  улица Војислава Илића б.б.  18000 Ниш са назнаком „За конкурс“  или доставити лично у Завод за здравствену заштиту радника “Ниш” на исту адресу у периоду од 7,00 до 15,00 часова.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

VIII

Одлука о избору кандидата биће донета најкасније у року од 15 дана од дана истека рока за подношење пријава, а обавештење о избору кандидата биће објављено на веб страници Завода за здравствену заштиту радника “Ниш”.

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај  документације.

Контакт телефон : 018/232-801

 

 

ЗАВОД  ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ

РАДНИКА “НИШ”

ДИРЕКТОР

 

 

др Слађана Мајкић

спец.мед.рада