КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

На основу Одлуке В.Д.Директора Клиничког центра Србије бр.5607     од 09.04.2020.    . године, и чл. 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.96/2019),

 

 

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за  пријем у радни однос на одређено време са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописима и то за:

  

 

ЗДРАВСТВЕНЕ РАДНИКЕ СА ВИСОКОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ 1 ИЗВРШИЛАЦ

  

 I за Центар за анестезиологију и реаниматологију

 

- 1 лекар специјалиста анестезиологије,реаниматологије и интензивне терапије ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад

 

Услови за радно место:

Најмање VII-2 степен стручне спреме, завршен Медицински факултет, положен стручни испит

 

Уз пријаву као доказ о испуњењу наведених услова подносе се следећа документа:

кратка пословна биографија, копија дипломе о завршеној школи са којом конкуришу (оригинал дипломе на увид) или оверену копију дипломе о завршеној школи са којом конкуришу, копија уверења о положеном стручном испиту (оригинал уверења на увид) или оверену копију уверења о положеном стручном испиту, копија уверења о положеном специјалистичком испиту (оригинал на увид) или оверену копију уверења о положеном специјалистичком испиту.

 

Описи послова за сва радна места су утврђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних задатака и послова у организационим јединицама Клиничког центра Србије и кандидатима су доступани на увид у просторијама Службе за правне послове Клиничког центра Србије радним данима од 14 до 15 часова.

  

Пријаве и доказе о испуњењу услова кандидати могу предати лично архиви Клиничког центра Србије, или послати поштом на адресу: Клинички центар Србије, ул.Пастерова бр.2, 11000 Београд, са назнаком „за конкурс за запошљавање“.

 

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

 

Кандидати ће о одлуци о избору за пријем у радни однос бити обавештени на интернет страници Клиничког центра Србије.

  

Кандидати,  здравствени радници, који буду изабрани по овом конкурсу дужни су да, ради заснивања радног односа, доставе оверену фотокопију лиценце или оверену фотокопију решења о упису у одговарајућу комору здравствених радника као и лекарско уверење о здравственој способности у складу са позитивним прописима. Tек након доношења наведених докумената, могуће је заснивање радног односа.

 

Рок за подношење пријава истиче 8-ог  дана од дана објављивања конкурса на интернет страници Националне службе за запошљавање и Министраства здравља РС.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс неће бити узете у разматрање.

 

 

В.Д.ДИРЕКТОР

КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ

Проф. др Милика Ашанин