КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

На основу Одлуке В.Д.Директора Клиничког центра Србије бр. 5623 од 10.04.2020. године, и чл. 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.96/2019),

 

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за  пријем у радни однос на одређено време са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописима и то за:

  

МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ /ТЕХНИЧАРЕ СА СРЕДЊОМ ИЛИ ВИШОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ – ИЗВРШИЛАЦА:

 

За Клинички центар Србије

- 5 медицинских сестара / техничара општег смера са средњом или вишом стручном спремом на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

 

Услови за радно место медицинске сестре/техничара општег смера са средњом или вишом стручном спремом:

IV степен стручне спреме медицинске струке општег смера и положен стручни испит (за здравствене раднике са средњом стручном спремом), односно VI степен стручне спреме медицинске струке и положен стручни испит (за здравствене раднике са вишом стручном спремом).

 

Уз пријаву као доказ о испуњењу наведених услова подносе се следећа документа:

кратка пословна биографија, копија дипломе о завршеној школи са којом конкуришу (оригинал дипломе на увид) или оверену копију дипломе о завршеној школи са којом конкуришу, копија уверења о положеном стручном испиту (оригинал уверења на увид) или оверену копију уверења о положеном стручном испиту.

  

ТЕХНИЧКИ РАДНИЦИ СА НИЖОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ – 5 ИЗВРШИЛАЦА

 

За Службу за техничке и друге послове

-5 спремача са нижом стручном спремом  на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

 

Услови за радно место спремача: завршена основна школа.

Уз пријаву као доказ о испуњењу наведених услова подносе се следећа документа:

кратка пословна биографија, копија дипломе о завршеној школи са којом конкуришу (оригинал дипломе на увид) или оверену копију дипломе о завршеној школи са којом конкуришу.

 

Описи послова за сва радна места су утврђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних задатака и послова у организационим јединицама Клиничког центра Србије и кандидатима су доступани на увид у просторијама Службе за правне послове Клиничког центра Србије радним данима од 14 до 15 часова.

 

Кандидати подносе једну пријаву и један комплет оверених докумената независно од тога за колико радних места конкуришу, али су у обавези да у пријави наведу за која радна места конкуришу (било да конкуришу за једно радно место или за више радних места).

 

Пријаве и доказе о испуњењу услова кандидати могу предати лично архиви Клиничког центра Србије, или послати поштом на адресу: Клинички центар Србије, ул.Пастерова бр.2, 11000 Београд, са назнаком „за конкурс за запошљавање“.

 

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

 

Кандидати ће о одлуци о избору за пријем у радни однос бити обавештени на интернет страници Клиничког центра Србије.

 

Кандидати,  здравствени радници, који буду изабрани по овом конкурсу дужни су да, ради заснивања радног односа, доставе оверену фотокопију лиценце или оверену фотокопију решења о упису у одговарајућу комору здравствених радника као и лекарско уверење о здравственој способности у складу са позитивним прописима. Tек након доношења наведених докумената, могуће је заснивање радног односа.

 

Рок за подношење пријава истиче 8-ог  дана од дана објављивања конкурса на интернет страници Националне службе за запошљавање и Министраства здравља РС.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс неће бити узете у разматрање.

 

 

В.Д.ДИРЕКТОР

КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ

Проф. др Милика Ашанин