Дом здравља „Свети Ђорђе“ Топола

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Правилником о организацији и систематизацији радних места у Дому здравља „Свети Ђорђе“ Топола , на основу допис Министарства здравља  бр. 112-01-426/2020-02 од 06.04.2020. године и  Закључка Владе РС 51 број 112-3021/2020,одлуке директора Дома здравља „Свети Ђорђе“ Топола о потреби заснивања радног односа на неодређено време, дел.бр.01-96 од 10.04.2020.године, Дом здравља „Свети Ђорђе“Топола,расписује

 

Оглас за пријем у радни однос

 

  1. медицинска сестра -техничар на неодређено време,са пуним радним временом  за рад у Служби за здравствену заштиту Служби за здравствену заштиту одраслог становништва- тросменски рад. извршилац .........1

 

       Услови: Поред општих услова предвиђених законом кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове:

             - знање рада на рачунару

 

Уз пријаву се подносе у неовереној фотокопији следећа документа за:

  1. Медицинска сестра -техничар :

- диплома о завршеном медицинској школи,

- уверење о положеном стручном испиту,

- Фотокопија извода из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме)

- лиценца или решење  о издавању лиценце и и решење о  упису у именик Коморе медицинских сестара и техничара Србије

- Кандидати који имају радно искуство фотокопију радне књижице или други одговарајући доказ о радном искуству.

- Фотокопију важеће личне карте и Личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном, е- mail адресом. 

ОПИС ПОСЛОВА: МЕДИЦИНСКА СЕСТРА - ТЕХНИЧАР (ТРОСМЕНСКИ РАД)

 

Прихвата кориснике здравствене заштите и врши тријажу по реду хитности. Евидентира основне податке о пацијентима и припрема лекару на увид њихову лекарску документацију. Врши мерење и регистровање њихових виталних знакова (температура, пулс, ТА, EKG,гликемија капиларне крви и сатурација кисеоника).Помаже лекару при  прегледу и при вршењу медицинских захвата.Даје пацијенту ординирану терапију (ињекције и лекове), када лекар одреди да их пацијент прима у здравственој установи.Обавља негу ране и ставља све врсте завоја.Примењује методе кардиопулмоналне реанимације, ако је неопходно и без присуства лекара, с тим што о томе без одлагање обавешава лекара.Даје ињекције на терену и стану болесника по налогу лекара.Врши правилно позиционирање и припрему оболелог или повређеног за транспорт. По потреби прати болесника од места указивање хитне медицинске помоћи до здравствене установе.Наплаћује партиципацију и исту предаје благајни у прописаном року.Наплаћује ванстандардне услуге и услуге од лица без осигурања и пазар предаје благајни у прописаном року.Обавља друге послове у вези са остваривањем права из обавезног здравственог осигурања, у складу са одредбама Правилника о начину и поступку остваривања права из обавезног здравственог осигурања, Правилника о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији и Уговора закљученог између Дома здравља и Републичког завода за здравствено осигурање, по налогу начелника и главног техничара службе.За свој рад непосредно одговара шефу одељења.

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду дужан је да достави:

- доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима,

- Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење Суда) и не сме бити старије од 6 месеци,

- Уверење да кандидат није осуђиван за дела која га чине неподобним за рад у здравственој установи  (уверење МУП-а) и не сме бити старије од 6 месеци.

 Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање   и на wеб страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), као и на wеб страници Дома здравља "Свети Ђорђе“ Топола (www.dztopola.rs).

Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање
 Кандидати који се јаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, о чему ће одлучити директор Дома здравља "Свети Ђорђе“ Топола.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на wеб страници Дома здравља " Свети Ђорђе“ Топола .

Кандидати који не буду изабрани  не могу захтевати повраћај достављених докумената.Контакт телефон 034/6811-880.

Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу:Дом здравља " Свети Ђорђе“ Топола на адресу Булевар Вожда Карађорђе број 67. са назнаком "Пријава на оглас за радно место  медицинске сестре-техничара ".

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

Директор Дома здравља“Свети Ђорђе“Топола

др Горан Ђорђевић