Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“

Na osnovu člana 5. Posebnog Kolektivnog ugovora za zdravstvene Ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna Pokrajina i jedinica lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 96/2019 i 58/2020 - Aneks I) kao i člana 5.-9. Kolektivnog ugovora kod Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci i na osnovu date saglasnosti Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje određene Zaključkom 51 broj 2880/2020 od dana 27.03.2020. godine, raspisuje se  sledeći:

 

JAVNI OGLAS

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

 

 

 1. a) Na neodređeno vreme za 1 izvršioca na radnom mestu:

 

DOMAR / MAJSTOR ODRŽAVANјA-U KOTLARNICI

 

USLOVI:

-         stečeno srednje obrazovanje u trajanju od tri godine,

-         srednja škola struke bravar, metalska struka – strugar.

 

OPIS POSLOVA:

 • obavlјa svakodnevne preglede postrojenja kotlarnice, vrši kontrolu ispravnosti kotlova,
 • u slučaju kvara rada cevovoda i prateće opreme pomaže pri pisanju izveštaja nemenjenih osiguravajućim kućama,
 • vrši poslove ložača, vodoinstalaterske i bravarske poslove i dr. radove,
 • priprema objekte, opremu i instalacije za rad,
 • obaveštava o uočenim nepravilnostima u objektu ili većim kvarovima na sistemima i instalacijama tehničara održavanja,
 • pušta opremu ili postrojenja u operativni rad i zaustavlјa na kraju operativnog rada ili u slučaju poremećaja ili kvara,
 • prati parametre rada i podešava opremu i postrojenje,
 • rukuje postrojenjima u kotlarnici,
 • obavlјa redovne preglede objekata, opreme, postrojenja i instalacija, prema planu održavanja,
 • - vodi evidenciju o kvarovima i izvršenim popravkama.
 • kontroliše stanje centralnog sistema za kiseonik, a po pozivu medicinske sestre/tehničara na intenzivnoj nezi nivoa 2 i 3 vrši zamenu boca kisonika mobilnih sistema i podnosi izveštaj rukovodiocu poslova investicionog i tehničkog održavanja,
 • obavlјa i druge poslove u okviru svoje struke po nalogu inženjera investicionog i tehničkog održavanja i održavanja uređaja i opreme
 • obavlјa i druge poslove po nalogu direktora Bolnice.

 

ODGOVORNOST:

-za svoj rad odgovoran je inženjeru investicionog i tehničkog održavanja i održavanja uređaja i opreme.

 

 1. b) Na neodređeno vreme za 1 izvršioca na radnom mestu:

 

POMOĆNI RADNIK

 

USLOVI:

-završena osnovna škola,

 

OPIS POSLOVA:

 

 • vrši održavanje spolјašnih površina oko objekata Bolnice,
 • vrši sve poslove oko održavanja zelenih površina i uređivanja prostora u letnjem i zimskom periodu,
 • po potrebi upravlјa odnosno rukuje radnim mašinama preduzeća,
 • vrši košenje trave kosačicama i trimerima,
 • odgovoran je za povereni alat i vrši manje složene poslove iz komunalne delatnosti,
 • radi sve poslove na prikuplјanju, iznošenju i deponovanju komunalnog smeća,
 • vadi blato iz jezera i doprema ga u bazen,
 • obezbeđuje dovolјnu količinu blata za primenu u terapijama,
 • vraća u jezero blato nakon upotrebe,
 • održava bazen za blato i cisternu za dopremanje blata u ispravnom stanju,
 • priprema namirnice za kuvanje: čisti, lјušti, secka, melјe, reže, gnječi, cedi, pasira, špikuje, tranšira, razvlači testo, blanšira i slične operacije na namirnicama,
 • pomaže kuvarima u pripremi određenih jela,
 • oblikuje pripremlјene namirnice u obroke: porcioniše gotova jela, dodaje priloge, slaže i aranžira pripremlјene namirnice na tanjire i drugo posuđe,
 • pere sudove i pribor za pripremu jela i za ručavanje,
 • razvrstava oprane sudove i pribor i slaže ih na predviđeno mesto,
 • održava higijenu kuhinje: čisti radne površine, odstranjuje pokvarenu i zagađenu hranu, iznosi smeće, čisti kuhinju na kraju radnog vremena,
 • odgovoran je za transport otpada prema propisanim uslovima na predviđenoj lokaciji,
 • prenosi dopremlјenu robu od dobavlјača koja je namenjena kuhinji i restoranu i smešta ih na predviđeno mesto,
 • obavlјa fizičke poslove u kuhinji i restoranu,
 • obavlјa i druge poslove iz delokruga svoga rada po nalogu rukovodioca poslova investicionog i tehničkog održavanja,
 • obavlјa i druge poslove po nalogu direktora Bolnice.

 

IV ODGOVORNOST:

-       za svoj rad odgovoran je rukovodiocu poslova investicionog i tehničkog održavanja,

 

Uz prijavu, u kojoj je potrebno navesti za koje poslove se prijavljuju, kandidati  podnose kratku biografiju i dokaze o ispunjenosti uslova oglasa. Dokazi o ispunjenosti uslova oglasa podnose se u originalu ili OVERENOJ FOTOKOPIJI.

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje Filijala Zrenjanin.

 

Kontakt telefon pravne službe za dodatne informacije : 0233150402

Prijavu sa dokumentacijom dostaviti na adresu: Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ 23270 Melenci, ul. Banja Rusanda b.b. -  Odeljenju za opšte pravne i kadrovske  poslove.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

 

v.d. direktora:

mr sc. med. dr ZoricaĆulibrk