Дом здравља „Вождовац“

На основу чл. 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 96/2019 и 58/2020 – Анекс I), и члана 23. став 1. тачка 4, Статута Дома здравља „Вождовац“,  Дом здравља „Вождовац“,  дана 29.04.2020. године, расписује

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

 

  1. Доктор медицине изабрани лекар, на неодређено време, у Служби за здравствену заштиту одраслих становника, са пуним радним временом – 7 (седам) извршиоца

 

Услови за заснивање радног односа из овог огласа су:

 

  • Завршен медицински факултет
  • Положен стручни испит
  • Познавање једног страног језика
  • Рад на рачунару (МS Office пакет, интернет)
  • Пожељно искуство на предметним пословима.

 

Сви кандидати морају испуњавати опште услове за заснивање радног односа утврђене Законом о раду („Сл. гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/17-УС, 113/17 и 95/2018 – аутентично тумачење) и посебним прописима везаним за јавне службе:

 

  • Уверење о држављанству РС ( не старије од 6 месеци );

 

Уз пријаву заинтересовани кандидати за радно место подносе доказе о испуњености општих и посебних услова у оригиналу или копији, уз краћу биографију са пропратним писмом.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања на огласној табли Дома здравља „Вождовац“, односно на интернет страницама Дома здравља „Вождовац“ и  Националне службе за запошљавање.

 

Пријаве на оглас могу се поднети лично на писарници Дома здравља „Вождовац“, Устаничка 16, сваког радног дана од 700 до 1300 часова или послати препоручено поштом на исту адресу са назнаком „За оглас – доктор медицине изабрани лекар“.

 

 

Дом здравља „Вождовац“

В.Д. Д И Р Е К Т О Р

Др Невенка Величковић