Дом здравља Српска Црња

На основу  члана 7. Посебног колективног уговора за Здравствене установе чији је оснивач Република Србија ("Сл.гласник РС“ бр. 1/2015), чл. 4. Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, а у складу са Кадровским планом за Дома здравља Српска Црња,одлуком в.д.директора Дома здравља Српска Црња   од 29.04.2020.године,расписује се

 

ЈАВНИ ОГЛАС
за пријем у радни однос на одређено време
до повратка запослене са боловања

 

  1. Медицинска сестра-техничар ............................    1 извршилац,

    Дома здравља Српска Црња, расписује оглас ,на одређено време до повратка запослене са боловања.
    Опис послова:обавља послове у амбуланти који предвиђају припрему пацијената за преглед,асистирање лекару при интервенцијама,спровођење прописане терапије у амбуланти и на терену ,обављање патронажних посета , учествује у обављању систематских прегледа ,вакцинација,стерилисање инструмената,мењање катетера,рад на ЕКГапарату,вођење прописане медицинске документације и евиденција,те израда потребних извештаја, по потреби и налогу лекара узима узорке крви и урина и на терену.


Услови:

  • ССС,  медицинска школа, смер општи, IV степен стручне спреме,положен возачки испит Б категорије,положен стручни испит


Уз зехтев за заснивање радног односа приложити: CV (кратку биографију) , оверену фотокопију дипломе о завршеној школи, оверену фотокопију уверења  о положеном стручном испиту, дозволу за рад – лиценцу издату од надлежно органа или Решење о упису у комору,

Кандидати који се јаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података  који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство у раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљеност, дужина трајања школовања, итд.).

О разговору са кандидатом обавезно се сачињава записник.

О избору кандидата одлучује директор Дома здравља Српска Црња.

.

Рок у коме кандидат мора бити обавештен о избору не може бити дужи од 30 дана.

Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање .

Рок за подношење пријава је 8(осам) дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање.

Захтев за заснивање радног односа са назнаком за радно место доставити поштом или личном доставом у писарницу Дом здравља Српска Црња, ул. П.А.Чарнојевића 15.  

 

 

В.д. ДИРЕКТОР

ДОМ ЗДРАВЉА СРПСКА ЦРЊА

др Даница Вучуревић Ђукин