Дом здравља Чока

На основу  чланова 7. и 8.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ( Сл. гласник РС бр. 106/2018), чланa 22. Статута Дома здравља Чока, а у складу са Кадровским планом за Дом здравља Чока за 2018. годину бр. 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018. године са изменама Кадровског плана ДЗ Чока за 2018. годину број: 112-01-200/2018-02 од 25.10.2018. године, директор Дома здравља Чока доноси одлуку да се распише

 

ОГЛАС
за пријем у радни однос

 

I

 

Оглашава се пријем у радни однос на одређено време, са пуним радним временом:

 

  1. Руководилац правних кадровских и административних послова : због замене привремено одсутног запосленог,

   До повратка пзапосленог 1 извршилац

 

II

 

Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Дома здравља Чока.

                      

III

 

Услови: Поред општих услова предвиђених законом, захтева се

Високо образовање:

-  на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

-  на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године,

-знање рада на рачунару.

 

IV

 

Као доказ о испуњености услова, уз пријаву приложити:

  1. кратку биографију;
  2. фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте ( уколико

       је чипована);

  1. 3. оверену фотокопију дипломе о завршеном високом образовању;
  2. 4. оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
  3. доказ о радном искуству;

  

 

V

 

Рок за подношење пријаве је 8 ( осам) дана од дана објављивања огласа на званичној интернет страници Националне службе за запошљавање и Министарства здравља РС.

 

VI

 

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду, дужан је да достави лекарско уверење о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

 

VII

 

Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава.

 

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

 

VIII

 

Пријаве са доказима доставити у затвореној коверти лично кадровској служби Дома здравља Чока или поштом на адресу:

Дом здравља Чока, ул. Сенћанска бр.3, 23320 Чока,

са назнаком: „ Пријава на оглас“.

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.    

 

 

Директор Дома здравља Чока

др Биљана Мусулин Јањић