Дом здравља Чока

На основу  чланова 7. и 8.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ( Сл. гласник РС бр. 106/2018), чланa 22. Статута Дома здравља Чока, а у складу са Кадровским планом за Дом здравља Чока за 2018. годину бр. 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018. године, директор Дома здравља Чока доноси одлуку да се распише

 

ОГЛАС
за пријем у радни однос

 

I

 

Оглашава се пријем у радни однос на одређено време, са пуним радним временом, ради замене одсутног запосленог:

 

  1. Доктора стоматологије у Служби за стоматолошку здравствену заштиту - 1

     (један) извршилац

                       

II

 

Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Дома здравља Чока.

 

III

 

Услови: Поред општих услова предвиђених законом,

 

- Стручна спрема/ образовање:

   Високо образовање:

   -  на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

   -  на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

 

- Додатна знања / испити/радно искуство:

   - положен стручни испит,

   - поседовање лиценце за рад,

   - најмање шест месеци радног искуства у звању доктора стоматологије и

   - положен возачки испит за Б категорију.

 

IV

 

Као доказ о испуњености услова, уз пријаву приложити:

  1. кратку биографију;
  2. фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте ( уколико

       је чипована);

  1. 3. оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету;
  2. 4. оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
  3. 5. оверену фотокопију лиценцe за рад;
  4. доказ о радном искуству;
  5. фотокопију возачке дозволе.

 

V

 

Рок за подношење пријаве је 8 ( осам) дана од дана објављивања огласа на званичној интернет страници Националне службе за запошљавање и Министарства здравља РС.

 

VI

 

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду, дужан је да достави лекарско уверење о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

 

VII

 

Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава.

 

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

 

VIII

 

Пријаве са доказима доставити у затвореној коверти лично кадровској служби Дома здравља Чока или поштом на адресу:

Дом здравља Чока, ул. Сенћанска бр.3, 23320 Чока,

са назнаком: „ Пријава на оглас“.

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.    

 

 

Директор Дома здравља Чока

др Биљана Мусулин Јањић