Универзитетска дечја клиника, Београд

На основу Кадровског плана за Универзитетску дечју клинику за 2019. годину бр.112-01-607/2019-02 од 12.11.2019. године, Упутства Министарства здравља Републике Србије и одредаба чланова 7, 8, 9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр.96/2019), Универзитетска дечја клиника, Београд,  Тиршова 10,  расписује:

 

 

Ј А В Н И  О Г Л А С 

 

За пријем у радни однос на одређено време

по основу замене до повратка радника са боловања,

са пуним радним временом

 

 

I

 

 

РАСПИСУЈЕ СЕ ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања, са пуним радним временом на послове:

 

 • Медицинске сестре/техничара у операционој сали, Одељење анестезиологије са реаниматологијом – 1 (један)извршилац

 

Медицинска сестра/техничар-у ОП блоку обавља послове анестетичара

 

 

 • планира и пружа услуге здравствене неге и подршке пацијентима, у складу са праксом и стандардима савремене здравствене неге, о чему води прописану медицинску документацију;
 • обавља медицинске мере код болесника у поступку неге, терапије, дијагностике и рехабилитације;
 • примењује прописану терапију и контролише узимање лекова;
 • врши припрему болесника и асистира лекару при интервенијама; 
 • учествује у пријему болесника, визити, посматра пацијента и обавештава лекара о стању пацијента;
 • прати опште стање пацијента, мери и евидентира виталне функције и др. показатеље;
 • припрема простор, медицинску опрему, инструменте и материјал за рад;
 • спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција;
 • учествује у набавци потребног материјала;
 • одлаже и уклања медицинских отпадна прописани начин;
 • обавља послове из области јавног здравља (здравствено васпитање, врши вакцинацију према епидемиолошким индикацијама, врши унос података  у области здравствене статистике, води евиденције, узима лабораторијски материјал);
 • спроводи активности на популарисању давалаштва крви и компонената крви;
 • врши прикупљање крви, компонената класичним и аферентним процедурама, тестирање крви, прераду, чување и дистрибуцију крви;
 • припрема лекове из крви фракционисањем плазме;
 • обавља послове медицинске сестре/техничара;
 • попуњава и допуњава документацију и податке о болеснику који се припрема за анестезију;
 • помаже лекару специјалисти анестезиологу и лекарима на специјализацији у остваривању свих манипулацијских техника везаних за анестезиолошку праксу, интезивну терапију и реанимацију;
 • учествује у давању премедикације, анестезије и реанимацији;
 • учествује у давању премедикације, анестезије и реанимације;
 • учествује у давању премедикације,анестезије ван Универзитетске деције клинике,у другим болницама ,за узраст пацијената који се леце  на Универзитетској децијој клиници.
 • учествује у давању премедикације и анестезије у дијагностицком центру Универзитетске деције клинике при дијагностицким и интервентним процедурама у зони зрацења.
 • учествује у давању премедикације и анестезије у дијагностицким и интервентним процедурама у другим медицинским установама,за узраст пацијента до 18 година старости.
 • учествује у давању премедикације и анестезије при хируским интервенцијама у другим здравственим установама,за одговарајуци узраст пацијента.
 • учествује у пратњи пацијената на друге клинике ради прегледа.
 • поседује сертификат о обучености за одржавање,опремање  и тестирање медицинских апарата неопходних при анестезији пацијената
 • у непосредном присуству лекара специјалисте анестезиолога може да администра паретералну апликацију анестетичких средстава и других фарамкодинамских супстанција;
 • спроводи пласирање периферне венске каниле по потребе за све пацијенте клинике као и из других болница,одговарајуцег узраста( до 18 година)
 • припрема и проверава исправност опреме, као и припрема раствора и лекова за анестезију и реанимацију приликом извођења анестезије у другим установана где иде са анестезиологом из матичне куће
 • припрема и одговара за исправност опреме и лекова предвиђене за транспорт пацијената у земљи као и из других земаља
 • учествује са анестезиологом у транспорту пацијената одговарајућег узраста, до осамнаест година старости, на Универзитетсјку дечју клинику, као и из других земаља
 • припрема и одговара за опрему и лекове за извођење анестезије при дијагностичким процедурама у зони јонизујућег зрачења
 • учествује у спровођењу анестезије при дијагностичким процедурама у зони јонизујућег зрачења
 • обавља редовне медицинске прегледе у Институту за медицину рада, због обављања послова у зони јонизујућег зрачења
 • одговоран је за прописно вођење медицинске документације и евиденције;
 • учествују у примени методе класификације болнички лечених пацијената у групе које имају клиничке специфичности и захтевају сличну потрошњу болничких ресурса (ДРГ);
 • стара се о спровођењу кућног реда;
 • води рачуна о инвентару и одржавању истог;
 • придржава се свих прописаних мера заштите на раду;
 • учествује на стручним, организационим и едукативним састанцима и семинарима у области своје струке;
 • учествује у развоју, примени и унапређењу квалитета информационих система који се користе на Клиници за вођење медицинске документације и евиденција;
 • обавезан је да стручним радом доприноси афирмацији организационе јединице;
 • по потреби помаже другим запосленима у извршавању радних задатака у оквиру своје стручне спреме и оспособљености стечене радом;
 • обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца у оквиру своје стручне спреме и оспособљености стечене радом.

За свој рад непосредно је одговоран  руководиоцу одељења и главној сестри/техничару одељења.

 

 

 • медицинске сестре – техничара на неонатологији, Одељење неонатологије – 1(један)извршилац

 

 

Општи/типичан опис послова:

 • планира и пружа услуге здравствене неге и подршке пацијентима, у складу са праксом и стандардима савремене здравствене неге, о чему води прописану медицинску документацију;
 • обавља медицинске мере код болесника у поступку неге, терапије, дијагностике и рехабилитације;
 • примењује прописану терапију и контролише узимање лекова;
 • врши припрему болесника и асистира лекару при интервенијама;
 • учествује у пријему болесника, визити, посматра пацијента и обавештава лекара о стању пацијента;
 • прати опште стање пацијента, мери и евидентира виталне функције и др. показатеље;
 • припрема простор, медицинску опрему, инструменте и материјал за рад;
 • спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција;
 • учествује у набавци потребног материјала;
 • одлаже и уклања медицинских отпадна прописани начин;
 • планира услуге процеса здравствене неге и подршке пацијенту.у складу са праксом истандардима савремене здравствене неге о чему води прописану медицинску документацију и у електронској форми,
 • надгледа спровођење процеса здравствене неге учествују у евалуирању процеса и на основу тога разматра наредне кораке у спровођењу истог
 • прикупља, контролише и врши упис удравствено –статистичких извештаја
 • прати и врши унос показатеља здравствене заштите
 • спроводи активности стручног усавршавања у области здрасвтвене неге
 • спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција- основно и специфичнемере- контролу золације- обавезно пријављивање болести
 • прати рад апарата и монитора како би на време уочила уколико дође до њиховог квара
 • учествује активно са лекаром у следећим процедурама:-пријем неонаталног пацијента-хитан пријем витално угроженог пацијента-пријем пацијента из оперативне сале-премештај пацијента на друго одељење или станову-отпуст пацијента-отпуст умрлог пацијента, посмртна нега и премештај у клиничку капелу
 • по налогу лекара узима материјал (крв и излучењвине) за биохемијске, микробиолошке, хематолошке, паразитолошке анализе, обележава епрувете и брине се о времену слања.
 • пунктира периферне венске и артеријске крвне судове у циљу уизимања крви за анализе, обележава епрувете и брине се о времену слања.
 • самостално примењује оксигениотерапију
 • спроводи физикалну терапију и перкусиону дренажу, својим радом спречава настанак декубита, контрактура и респираторних пнеумонија.
 • самостално примењује ординирану клизму
 • учествује у припреми пацијената и материјала за ексангвинотрансфузију и учествује у извођењу исте
 • самостално спроводи мере здраствене неге у циљу спречавања оштећења интегритета коже око-колостоме-гасто или стоме на танком цреву-уретеростоме-нефростоме-везикостоме
 • процена бола, давање оридинраних аналгетика и примена не фармаколошких метода аналгезије
 • давање наркотика интравенским путем и давање интравенских наркотика
 • постављање електрода за ЕКГ и успостављање континуираног праћења
 • учествовање у спровођењу свих дијагностичких процедура (рентген, ултразвук, пасажа, иригографија, МР, КТ)
 • припрема пацијента и оперему и успоставља фототерапију
 • спроводи негу коже тела, лица, усне дупље, гениталне регије, шака, стопала и обављ свакодневно купање
 • пласира и уклања: -назогастричну-орогастричну -Шервудову сонду прати добијени садржај и количину, евидентира и брине о проходности сонде
 • пласира и уклања уринарни катетер, прати добијени садржај и његову количину, евидентира и брине о проходности катетера
 • пласира и уклања ректални ктетер, прати добијени садржај и количину, евидентира и бринео проходности катетера
 • спроводи и прати исхрану (пероралну преко ГС, ПЕГ-а), евидентира количину унетих материја
 • припрема и прикључује тоталну или парцијалну парентералнуз исхрану интравенскимпутем, прати толеранцију
 • припрема и апликује испланирану интравенску инфузиону терапију, самостално рукује инфузиомним, шприц и ентералним пумпама
 • припрема и апликује:-интравенску, интрамускуларни,субкутану,-интрадермалну.-пер ос,-пер ректум,-имнхалчациону терапију,и прати реакцију на исто
 • учествује у кардиопулмоналним реанимацијама пацијената
 • припрема и даје ургентну терапију
 • прати количину, изглед и фреквенцију елиминацију (урин, столица), евидентира
 • учествује у преоперативној припреми пацијента
 • припрема пацијента за хитну операцију
 • учествује у постоперативној нези пацијената
 • учествује у нези терминалних пацијената и пружанеопходне информације за чланове њихове породице
 • надзире узимање оброка и поделу хране, води прописану евиденцију;
 • организује и контролише спровођење личне и опште хигијене пацијената, обавља здравствену негу пацијената;

 

II

 

 

 • УТВРЂУЈУ СЕ  услови за пријем у радни однос на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања, са пуним радним временом на послове медицинске сестре/техничара у операционој сали, Одељење анестезиологије са реаниматологијом – 1 (један)извршилац и медицинске сестре – техничара на неонатологији, Одељење неонатологије – 1(један)извршилац код послодавца - Универзитетске дечје клинике, како следи:

 

              - IV степен стручне спреме – мед.сестра/здр.техничар/педијатријски/општи смер

     -  положен стручни испит

     -  најмање 6 (шест) месеци радног искуства

   

III

 

Рок за пријаву кандидата траје осам дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање.

 

Пријаве се шаљу у затвореној коверти на адресу: Универзитетска дечја клиника, Тиршова 10, 11000, Београд, са назнаком „ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ – ТЕХНИЧАРА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ПО ОСНОВУ ЗАМЕНЕ ДО ПОВРАТКА РАДНИКА СА БОЛОВАЊА-2(ДВА)  ИЗВРШИОЦА“.

 

IV

 

 

Приликом пријаве на конкурс кандидати су дужни да доставе следећа документа:

 

 • кратку биографију
 • фотокопију личне карте
 • фотокопију дипломе о завршеној школи
 • фотокопију дипломе о положеном стручном испиту
 • фотокопију радне књижице или другог доказа о радном искуству кандидата ( уговори о раду, волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.)

 

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему претходно искуство о раду, додатно образовање или способљеност, дужина трајања школовања и сл.).

 Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се прима.

 

Оглас објавити на огласној табли Националне службе, интернет страници Министарства здравља Републике Србије, огласној табли и интернет страници послодавца.

 

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.