Дом здравља ,,др Милорад Михајловић,,

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе  и члана 23. Статута здравствене установе Дом здравља ,,др Милорад Михајловић,, Ражањ а у складу са насталим потребама и објављујемо

ЈАВНИ ОГЛАС

За пријем у радни однос :

1/једног доктора медицине са пуним радним временом на одређено време а до повратка докторке са породиљског одсуства, одсуства по основу неге детета и посебне неге детета.

Услови:

   - доктор медицине/медицински факултет/ VII степен-високо образовање/

       а/на интегрисаним академским студијама по прописима који уређују обазовање  почев од 10. септембра 2005. године

       б/на основним студијама у трајању од најмање пет година, по попису који је уређивао високо образовањсе до 10. септембра 2005. године

       -  Положен стручни испит       

        - Поседовање лиценце

        - Поседовање возачке дозволе Б категорије            

Оглас остаје отворен 8. дана од дана објављивања од стране  Министарства здравља РС и Националне службе за запошљавање .

         Потребна документа/оверена фотокопија/ су:  

                               -диплома Медицинског факултета

                               -потврда о положеном стручном испиту                          

                               -поседовање лиценце

                               -извод из матичне књиге рођених

                               -фотокопија возачке дозволе Б категорије                                         

Пријава са биографијом /CV/ и наведена документа се достављају лично или поштом на адресу:

Дом здравља ,,др Милорад Михајловић,, Ражањ, ул. ,,др Милорада Михајловића,, бр.5, 37215 Ражањ са назнаком ,, Пријава на оглас,,

Одлуку о избору кандидата доноси директор установе у Законом предвиђеном року.

Обавештење  о извршеном избору, кандидати могу добити на телефон 037/3841 663 сваког радног дана од 7-14 часова.

 

 

Д и р е к т о р,

Ненад Станковић, дипл.ецц