Институт за онкологију и радиологију Србије

 На основу члана 7., 8., и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 106/2018) одлуке в.д. директора Института за онкологију и радиологију Србије за расписивање огласа,  у складу са Кадровским планом Института за онкологију и радиологију Србије за 2020. годину, бр. 112-0131/2020-02 од 23.01.2020. године и  члана 22. Статута Института за онкологију и радиологију Србије,  расписује се

 

ОГЛАС

 

за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом, ради замене одсутних запослених, на пословима:

 

 

  1. МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР У ОНКОЛОГИЈИ, ХЕМИОТЕРАПИЈИ И БРАХИТЕРАПИЈИ – 4 извршиоца

за потребе Клинике за медикалну онкологију и Клинике за онколошку хирургију,

 

  1. МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ/ТЕХНИЧАРА У ОПЕРАЦИОНОЈ САЛИ – 1 извршилац

за потребе Клинике за онколошку хирургију

 

  • ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР У ОНКОЛОГИЈИ, ХЕМИОТЕРАПИЈИ И БРАХИТЕРАПИЈИ – 1 извршилац

за потребе Клинике за медикалну онкологију.

 

Услови за заснивање радног односа:

 

За послове под редним бројем 1 и 2.:

Стручна спрема / образовање:

- средње образовање из области здравства, општег смера;

- стручни испит;

- лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању,

- здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа.

За послове под редним бројем 3:

Високо образовање из области здравства:

- на студијама првог степена (основне струковне / академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

- на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

стручни испит;

- лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању,

- здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа.

 

Заинтересовани кандидати подносе:

  • пријаву на оглас са кратком биографијом,
  • фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи општег смера (за послове под редним бројем 1.и 2.)
  • фотокопија сведочанства од 1.до 4 разреда средње школе ( за послове под редним бројем 1.и 2.)
  • фотокопију дипломе о завршеној Високој/вишој медицинској школи  (за послове под редним бројем 3)
  • фотокопију уверења о положеном стручном испиту (за послове под редним бројем 1,2 и 3),
  • фотокопија лиценце (за послове под редним бројем 1,2 и 3),
  • доказ о радном искуству (за послов епод редним бројем 1,2 и 3).

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на порталу Националне службе за запошљавање и на интернет презентацији Министарства здравља Републике Србије.

 

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на веб-страници Института за онкологију и радиологију Србије (www.ncrc.ac.rs). Кандидати који буду изабрани у обавези су да доставе оверене фотокопије тражених докумената.

Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа. Приложена конкурсна документација неће се враћати кандидатима.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаве се подносе лично (приземље, соба бр. 32) или путем препоручене пошиљке  на адресу:

 

Институт за онкологију и радиологију Србије

- Одељење за правне послове (за оглас) -

Београд, Пастерова 14

 

 

В.Д. ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА

Проф. др Даница Грујичић